Logo Cung Cấp
An Giang: Nỗ lực phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em

An Giang: Nỗ lực phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em

1 năm trước baodansinh.vn

Cùng với Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, An Giang là địa phương được lựa chọn thực hiện Dự án Tăng cường năng lực quốc gia phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em tại Việt Nam (ENHANCE). Mục tiêu dự án sẽ hỗ trợ hơn 2.000 trẻ em An Giang thuộc các nhóm đối tượng hưởng lợi và hơn 1.000 hộ gia đình của trẻ sẽ được nhận hỗ trợ để phát triển kinh tế và cải thiện thu nhập thông qua phát triển chuỗi giá trị và các hỗ trợ sinh kế.


Tỉnh An Giang hiện có 540.428 trẻ em, trong đó có khoảng 6.600 trẻ có hoàn cảnh đặc biệt, tỷ lệ trẻ có hoàn cảnh đặc biệt được chăm sóc đạt 85%; số trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt là 50.055 trẻ, tỷ lệ trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt được chăm sóc đạt 65,8%. An Giang là tỉnh có thế mạnh nông nghiệp, tỷ lệ lao động nông nghiệp chiếm 55 - 60% trong cơ cấu lao động. Đặc thù trong sản xuất nông nghiệp là hàng năm còn có 2 - 3 tháng nông nhàn, một bộ phận trẻ em ngoài thời gian đến trường sẽ phụ giúp cha mẹ làm việc đồng áng. Ngoài ra, còn có nhiều trẻ em theo gia đình đi làm công nhân ở các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và có nhiều em phải bỏ học, tham gia lao động sớm.

Tổ chức sân chơi cho trẻ em có nguy cơ lao động sớm.

Năm 2016, UBND tỉnh An Giang triển khai các hoạt động Dự án "Tăng cường năng lực quốc gia phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em tại Việt Nam" (Dự án ENHANCE) tại 9 huyện thuộc 4 huyện: Xã Mỹ Phú, Khánh Hòa (huyện Châu Phú); phường Châu Phú A, phường Núi Sam (thành phố Châu Đốc); xã Nhơn Hội, Phú Hữu (huyện An Phú); xã Mỹ An, An Thạnh Trung, Tấn Mỹ (huyện Chợ Mới). Hội Nông dân, Liên minh hợp tác xã tỉnh, Hiệp hội Thủy sản, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh… đã tiến hành ký kết các thỏa thuận, lập kế hoạch hoạt động dự án và thực hiện các hoạt động theo kế hoạch đã phê duyệt.

Các lĩnh vực nông nghiệp và thủy sản đã được xác định trước là các ngành ưu tiên để thực hiện các can thiệp trực tiếp. Mục tiêu của dự án sẽ hỗ trợ hơn 2.000 trẻ em An Giang thuộc các nhóm đích đối tượng hưởng lợi và hơn 1.000 hộ gia đình của trẻ trong dự án sẽ được nhận hỗ trợ để phát triển kinh tế và cải thiện thu nhập thông qua phát triển chuỗi giá trị và các hỗ trợ sinh kế.

Đến thời điểm này, địa phương đã có hồ sơ của 2.398 trẻ trên hệ thống theo dõi và báo cáo đối tượng hưởng lợi trực tiếp DBMR. Số trẻ này được duyệt theo các tiêu chí và đủ điều kiện nhận các hỗ trợ từ dự án: huyện An Phú (490 trẻ), huyện Châu Phú (566 trẻ), TP. Châu Đốc (365 trẻ), huyện Chợ Mới (979 trẻ). Đồng thời, đang tiến hành rà soát biến động thông tin trẻ thuộc địa bàn 9 xã dự án theo hệ thốnghệ thống theo dõi và báo cáo đối tượng hưởng lợi trực tiếp Dự án ENHANCE.

Hàng năm, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội còn phối hợp các ban, ngành liên quan hỗ trợ trực tiếp cho trẻ em về học nghề, tư vấn việc làm; hỗ trợ giáo dục, hỗ trợ sinh kế cho các hộ gia đình. Trong đó, hoạt động nổi bật là phương pháp Scream tại các xã dự án, góp phần nâng cao nhận thức tại cộng đồng; tổ chức lớp tập huấn về sử dụng hệ thống DBMR cho đội ngũ cán bộ các cấp thuộc dự án và cộng tác viên khóm ấp… về phương thức lập phiếu giám sát số lượng trẻ thuộc nhóm đối tượng đích của dự án. Cụ thể việc lập phiếu giám sát sẽ được thực hiện 3 tháng/lần/trẻ. Phiếu giám sát trẻ sẽ được cung cấp bởi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đến các cộng tác viên để tổng hợp lại quá trình hỗ trợ từ dự án cũng như những thay đổi sau khi trẻ được nhận hỗ trợ. Các phiếu giám sát này sẽ được chuyển giao đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tiến hành nhập vào hệ thống giám sát DBMR. Tại các huyện dự án, đã có 968 trẻ được hỗ trợ sách giáo khoa, balo, tập vở, giày dép…; Qua phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu khoa học xã hội và Nhân văn (Trường Đại học An Giang) khảo sát nhu cầu học nghề của 122 trẻ từ 14 - 17 tuổi (huyện An Phú: 14 trẻ, Châu Đốc: 23 trẻ, Châu Phú: 69 trẻ và Chợ Mới: 16 trẻ) thuộc đối tượng có nhu cầu học nghề trên tổng số 326 trẻ có nhu cầu học nghề trong hệ thống DBMR. Số lượng trẻ được khảo sát theo danh sách là 104 trẻ và 18 trẻ ở ngoài danh sách dự án (đề xuất thay thế số lượng trẻ đã bỏ đi khỏi địa phương và không có nhu cầu học nghề sau khảo sát).

Với nỗ lực chung của các cấp ngành, sự hỗ trợ từ các chương trình, dự án, công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn tỉnh An Giang ngày càng được tăng cường, trẻ em có điều kiện thụ hưởng nhiều hơn các nhóm quyền của mình. Theo ông Phan Văn Tuấn, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, trong thời gian triển khai dự án ENHANCE đã góp phần giúp tỉnh thực hiện hiệu quả kế hoạch phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em. Đặc biệt, đã tập trung mạnh mẽ vào các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng và các ban, ngành, đoàn thể về công tác bảo vệ và hỗ trợ trẻ em... Với nhiều giải pháp do Tổ chức Lao động quốc tế triển khai đem lại kết quả rất hữu hiệu, góp phần giảm thiểu tình trạng trẻ em lao động sớm, không để trẻ em bỏ học giữa chừng do lao động sớm.

KHÁNH VÂN