Logo Cung Cấp
Thành phố Thủ Đức: Thu hồi con dấu cơ quan hành chính thuộc 3 quận

Thành phố Thủ Đức: Thu hồi con dấu cơ quan hành chính thuộc 3 quận

1 tháng trước baoxaydung.com.vn

Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh vừa có Công văn chỉ đạo thực hiện thu hồi con dấu của quận 2, 9 và quận Thủ Đức. Việc sử dụng con dấu của các cơ quan, đơn vị và các phường thuộc chính quyền địa phương quận 2, 9 và Thủ Đức sẽ chấm dứt hiệu lực đến hết ngày 21/01/2021.


Lễ công bố Nghị quyết thành lập thành phố Thủ Đức.

Ngày 20/01/2021, tại Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Văn bản số 256/SVN-XDCQCTTN về thời điểm chính thức hoạt động của thành phố Thủ Đức. Kể từ kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Đức để bầu các chức danh của HĐND, UBND thành phố Thủ Đức thì chính quyền địa phương của thành phố Thủ Đức chính thức hoạt động. Chính quyền địa phương tại quận 2, 9 và Thủ Đức sẽ kết thúc nhiệm vụ, quyền hạn và chuyển tiếp cho chính quyền địa phương của thành phố Thủ Đức thực hiện.

Do đó, kể từ ngày 22/01/2021 tất cả các hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành sẽ do chính quyền địa phương của thành phố Thủ Đức thực hiện.

Tâm Bút