Logo Cung Cấp
Thừa Thiên Huế nâng cao hiệu quả hoạt động hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở

Thừa Thiên Huế nâng cao hiệu quả hoạt động hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở

10 tháng trước toquoc.vn

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Công văn số 8140/UBND-GD về việc nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở trên địa bàn tỉnh.


Ảnh minh họa/nongthonmoithuathienhue.vn

Công văn nêu rõ, thời gian qua, các ngành, các cấp và các địa phương trong tỉnh đã có sự quan tâm đầu tư xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở. Hiên nay toàn tỉnh có 71 nhà văn hóa xã trên tổng số 152 xã, phường, thị trấn (đạt tỷ lệ 46,71%); 730 nhà văn hóa thôn, tổ dân phố trên tổng số 1277 thôn, tổ dân phố (đạt tỷ lệ 57%). Trong số này tỷ lệ nhà văn hóa xã đạt chuẩn là 28,94% (44/152); không có nhà văn hóa thôn nào đạt chuẩn theo quy định.

Với sự vận hành và hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở trên đây đã đạt được những kết quả ghi nhận sau đây: Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phục vụ các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của Đảng, Nhà nước; Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, thể thao, phát triển câu lạc bộ sở thích, các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu của các tầng lớp nhân dân; Các hoạt động đang từng bước mở rộng, nội dung chương trình hoạt động ngày càng phong phú, đa dạng và phù hợp với nhu cầu nhân dân.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế vẫn còn bộc lộ một số hạn chế: Nhiều địa phương chưa thực sự quan tâm đến việc quy hoạch xây dựng và hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở; Công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chưa được quan tâm đúng mức, chưa có quy hoạch đào tạo cán bộ đủ năng lực làm việc với yêu cầu thực tế ở cơ sở; Nội dung hoạt động còn sơ sài, có nơi chỉ quan tâm đến hoạt động trọng điểm, theo kỳ, theo cuộc mà chưa tổ chức hoạt động thường xuyên, chưa thể hiện vai trò chủ động trong tổ chức hướng dẫn hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí, xây dựng nếp sống văn hóa trên địa bàn…

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế tập trung chỉ đạo các ngành chức năng liên quan và các địa phương trên địa bàn thực hiện những nội dung sau:

Quy hoạch và dành quỹ đất cho các công trình văn hóa, thể thao cơ sở ở vị trí trung tâm, thuận lợi cho sinh hoạt của nhân dân; kiến trúc phù hợp với đặc trưng văn hóa vùng, miền, dân tộc. Ưu tiên các nguồn lực để xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao phù hợp với quy hoạch phát triển đô thị, phân bố dân cư,… Rà soát, cải tạo, nâng cấp các thiết chế văn hóa, thể thao hiện có; bổ sung trang thiết bị hoạt động, thay thế những trang thiết bị cũ, lạc hậu, duy tu, sửa chữa công trình theo định kỳ.

Có chính sách về xã hội hóa nhằm huy động nguồn lực hợp pháp từ các tổ chức, cá nhân để xây dựng và tổ chức hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao các cấp, đăc biệt là các thiết chế văn hóa, thể thao cấp xã, phường, thị trấn; thôn, tổ dân phố; khu vui chơi giải trí, Trung tâm văn hóa - Thể thao trong các khu công nghiệp; thu hút các thành phần kinh tế đầu tư kinh doanh các dịch vụ văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí trong các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở đã được nhà nước đầu tư xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật.

Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ nhằm nâng cao năng lực và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa, thể thao ở cơ sở để tổ chức tốt các hoạt động sát với nhu cầu của người dân.

Bố trí ngân sách trong kế hoạch hàng năm để đầu tư xây dựng, mua sắm trang thiết bị; đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ; hỗ trợ kinh phí tổ chức hoạt động,… cho hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả và đang dạng hóa các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao tại các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở trên địa bàn; khắc phục hiện tượng thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở ở địa phương bị bỏ hoang, đã đầu tư cơ sở vật chất nhưng không tổ chức được các hoạt động thường xuyên và hiệu quả. 6. Xây dựng và nhân rộng các mô hình tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao tiêu biểu, thu hút được đông đảo người dân tham gia tại các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở đặc biệt là ở cấp xã, phường, thị trấn; thôn, tổ dân phố trên địa bàn./.

Anh Vũ