Logo Cung Cấp
Xét duyệt quyết toán ngân sách cấp xã

Xét duyệt quyết toán ngân sách cấp xã

24 ngày trước taichinhdoanhnghiep.net.vn


Hỏi: Tôi công tác ở huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai, xin hỏi: Hàng năm Phòng Tài chính - KH cấp huyện thẩm định, xét duyệt quyết toán ngân sách cấp xã thì bộ phận kế toán ngân sách cấp xã có phải mang toàn bộ chứng từ thu, chi ngân sách cấp xã của năm ngân sách đó đến Phòng Tài chính - KH cấp huyện để được kiểm tra chứng từ hay không? Hay UBND cấp xã chỉ lập các biểu mẫu quyết toán theo quy định tại Thông tư số 344/2016/TT-BTC, ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính quy định về quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị trấn để gửi Ban kinh tế - Xã hội HĐND cấp xã thẩm tra, báo cáo thường trực HĐND xã cho ý kiến và gửi Phòng Tài chính - KH huyện thẩm định, tổng hợp.

Đáp:

- Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 67 của Luật NSNN: “Cơ quan tài chính cấp tỉnh, cấp huyện thẩm định quyết toán năm của ngân sách cấp dưới”; đồng thời, theo quy định tại khoản 4 Điều 67: “Khi thẩm định quyết toán, cơ quan tài chính có quyền: a) Yêu cầu đơn vị dự toán cấp I, cơ quan tài chính cấp dưới bổ sung thông tin và số liệu cần thiết cho việc thẩm định quyết toán…”.

- Theo quy định tại điểm a khoản 5 Điều 44 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật NSNN: “Ủy ban nhân dân cấp xã lập quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn được giao và quyết toán thu, chi ngân sách cấp xã gửi Ban kinh tế - xã hội của Hội đồng nhân dân cấp xã để thẩm tra, đồng thời gửi cơ quan tài chính cấp huyện”; đồng thời, điểm c khoản 5 Điều 44 quy định: “Chậm nhất là 05 ngày làm việc, kể từ ngày báo cáo quyết toán ngân sách xã được phê chuẩn, Ủy ban nhân dân cấp xã gửi báo cáo quyết toán ngân sách xã cho Ủy ban nhân dân cấp huyện, cơ quan tài chính cấp huyện”.

- Theo quy định tại khoản 1 Điều 13 Thông tư số 344/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính về quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị trấn: “Ủy ban nhân dân xã có trách nhiệm tổ chức, thực hiện công tác hạch toán kế toán, quyết toán ngân sách xã theo mục lục ngân sách nhà nước và chế độ kế toán ngân sách xã hiện hành; thực hiện chế độ báo cáo kế toán và quyết toán theo quy định…”;

Đồng thời, theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 13: “Ủy ban nhân dân xã lập báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách xã hằng năm (theo mẫu biểu số 07 đến mẫu biểu số 12 kèm theo Thông tư này) báo cáo Ban Kinh tế - Xã hội xã để thẩm tra, báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân xã cho ý kiến trước khi báo cáo Hội đồng nhân dân xã phê chuẩn, đồng thời gửi Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện để tổng hợp …”; điểm d khoản 4 Điều 13 quy định: “Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện có trách nhiệm thẩm định báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách xã, trường hợp có sai sót phải báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện yêu cầu Hội đồng nhân dân xã điều chỉnh”.

Tóm lại, UBND cấp xã lập và gửi báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách xã theo quy định của Luật NSNN và các Văn bản hướng dẫn thực hiện (theo mẫu biểu số 07 – 12 kèm theo Thông tư số 344/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính) trình HĐND xã phê chuẩn và gửi Phòng TCKH huyện để thẩm định. Phòng TCKH có quyền yêu cầu cơ quan tài chính cấp dưới bổ sung thông tin và số liệu cần thiết cho việc thẩm định quyết toán (trong đó có chứng từ thu, chi ngân sách – nếu cần).

Theo BTC