Logo Cung Cấp
Hội đồng Lý luận Trung ương tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021

Hội đồng Lý luận Trung ương tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021

24 ngày trước baoquangninh.com.vn

Sáng 17/4, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dự Hội nghị tổng kết công tác của Hội đồng Lý luận TW nhiệm kỳ 2016 - 2021 và phương hướng công tác trong giai đoạn tới.


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: TTXVN

Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ đã nhấn mạnh những kết quả nổi bật của Hội đồng Lý luận Trung ương. Đó là thực hiện tốt xây dựng một số báo cáo tư vấn giúp Trung ương, Bộ Chính trị ban hành các nghị quyết, kết luận quan trọng về các vấn đề như xây dựng, đồng bộ hoàn thiện thể chế phát triển; thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; mối quan hệ giữa nhà nước, thị trường và xã hội; định hướng phát triển kinh tế tư nhân, xây dựng hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, công tác cán bộ....

Chương trình nghiên cứu lý luận chính trị giai đoạn 2016 - 2020 của Hội đồng Lý luận Trung ương có giá trị lý luận và thực tiễn góp phần thiết thực vào việc xây dựng các dự thảo nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban bí thư.

Đặc biệt, Hội đồng Lý luận Trung ương đã hoàn thành việc tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn qua 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội, trọng tâm là 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển) năm 2011, trên cơ sở này từng bước hoàn thiện lý luận về đường lối đổi mới, lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam trong giai đoạn mới.

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao những kết quả nổi bật của Hội đồng Lý luận trung ương trong 5 năm qua, đặc biệt ghi nhận tinh thần trách nhiệm, tích cực, chủ động của Hội đồng Lý luận trung ương trong việc xây dựng các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng XIII.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu một trong những nhiệm vụ trọng tâm tới của Hội đồng Lý luận Trung ương và giới lý luận là phải trả lời được câu hỏi quan trọng: "Để góp phần đạt được mục tiêu phát triển đất nước qua 3 dấu mốc quan trọng được nêu trong văn kiện Đại hội XIII là các năm 2025, 2030, 2045 thì mục tiêu phát triển lý luận của Việt Nam là gì?

Theo yêu cầu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đến năm 2025 cần hoàn thiện cơ bản hệ thống lý luận về đường lối đổi mới; năm 2030 hoàn thiện hơn nền tảng tư tưởng của Đảng, và đến năm 2045 thì sẽ có một hệ thống lý luận hoàn chỉnh, khoa học và hiện đại về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam.

Theo vtv.vn

Tin cùng danh mục