Logo Cung Cấp
Góp phần vào sự phát triển chung của thành phố

Góp phần vào sự phát triển chung của thành phố

19 ngày trước nhandan.com.vn

Là cơ quan nghiên cứu khoa học, tham mưu và tư vấn cho thành phố về các vấn đề thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội và môi trường đô thị..., Viện Nghiên cứu và Phát triển TP Hồ Chí Minh (HIDS) đã góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của thành phố. HIDS đang tập trung nghiên cứu các đề tài mang tầm chiến lược cho thành phố.


Viện Nghiên cứu và Phát triển TP Hồ Chí Minh đảm nhiệm nghiên cứu các đề tài mang tầm chiến lược cho thành phố. Trong ảnh: Một góc quận 8 hôm nay. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Là cơ quan nghiên cứu khoa học, tham mưu và tư vấn cho thành phố về các vấn đề thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội và môi trường đô thị..., Viện Nghiên cứu và Phát triển TP Hồ Chí Minh (HIDS) đã góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của thành phố. HIDS đang tập trung nghiên cứu các đề tài mang tầm chiến lược cho thành phố.

Năm 2020, HIDS tổ chức thực hiện đề án khoa học “Nghiên cứu đánh giá kết quả phát triển kinh tế - xã hội TP Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020 và dự báo kịch bản phát triển giai đoạn 2021 - 2025”. Đây là cơ sở góp phần cung cấp luận cứ khoa học trong quá trình tham gia Tổ biên tập Văn kiện Đại hội Đảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ngoài ra, HIDS còn chủ động nghiên cứu, tham mưu một số nội dung có liên quan đánh giá tình hình và giải pháp trước tác động của dịch Covid-19. Cụ thể, thực hiện các báo cáo nhanh về đánh giá tác động của dịch Covid-19 đến thành phố; xây dựng kịch bản tăng trưởng kinh tế thành phố năm 2020; đánh giá lại các chỉ tiêu kinh tế - xã hội thành phố năm 2020 trong điều kiện tác động của dịch Covid-19. Cùng với đó, đã thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu thuộc bảy chương trình đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ 10; các nhiệm vụ nghiên cứu đánh giá tác động của các hiệp định thương mại tự do đối với kinh tế thành phố.

HIDS cũng đã triển khai các dự án đầu tư của Trung tâm Mô phỏng và Dự báo kinh tế - xã hội. Đây là trung tâm tổ chức điều tra, khảo sát và thu thập thông tin nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu đáp ứng yêu cầu xây dựng mô hình phân tích, dự báo và mô phỏng. Xây dựng và từng bước hệ thống hóa các mô hình định lượng phục vụ phân tích, dự báo và mô phỏng đối với các vấn đề có liên quan các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu cùng một số vấn đề trong nước và quốc tế mà thành phố quan tâm. Ứng dụng công nghệ trực quan hóa dữ liệu để phân tích dữ liệu, trình bày kết quả từ các mô hình định lượng và thực hiện các báo cáo của trung tâm, các báo cáo theo chỉ đạo của lãnh đạo thành phố. Cung ứng dịch vụ tư vấn và hợp tác với các tổ chức, cá nhân ở trong nước và nước ngoài...

Phó Viện trưởng HIDS Phạm Bình An cho biết, năm 2021, HIDS tập trung vào các kế hoạch trọng điểm, trong đó tham gia thực hiện dự án quy hoạch TP Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tổ chức nghiên cứu và tham mưu triển khai một số đề án thuộc chương trình trọng điểm của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ 11: Đề án “Điều chỉnh tỷ lệ điều tiết ngân sách cho thành phố giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn 2026 - 2030” và đề án “Chính sách hỗ trợ kinh tế chia sẻ, kinh tế số và kinh tế tuần hoàn giai đoạn 2020 - 2025”. Đây là chương trình trọng điểm phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo và phát triển sản phẩm chủ lực của thành phố. Thực hiện các nhiệm vụ liên quan công tác hội nhập quốc tế, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu phân tích, dự báo và mô phỏng; thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và các cuộc khảo sát, điều tra... Để đảm nhiệm tốt những nhiệm vụ nghiên cứu khoa học mang tầm chiến lược phục vụ cho thành phố phát triển nhanh, bền vững, hội nhập sâu rộng với thế giới, HIDS đề xuất với thành phố cho đơn vị có cơ chế đặc thù về quản lý đề tài nghiên cứu khoa học; sửa chữa, duy tu, cải tạo trụ sở làm việc...

Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP Hồ Chí Minh Lê Quốc Cường cho rằng: Dự báo đề ra chính sách phải đi từ HIDS, những vấn đề tổng thể vẫn cần nghiên cứu của HIDS. Sở Thông tin và Truyền thông cũng đặt hàng cho HIDS đánh giá về kinh tế số. Đánh giá ở đây không phải là đánh giá về các thành phần mà phải có những chính sách tác động vào từng thành phần kinh tế số phát triển như thế nào? Viện phải nghiên cứu để có chính sách thúc đẩy hệ sinh thái này. HIDS là nơi hết sức quan trọng, đầu mối phối hợp các nhà nghiên cứu để đề ra những chính sách cho thành phố. Chúng ta chuyển đổi số là thay đổi cả mô hình quản lý, do đó HIDS cần phải tập trung làm đầu mối để tham mưu đưa ra những chính sách đó. Trong định hướng của mình, HIDS cần thể hiện rõ nét hơn những định hướng, chiến lược dài hơi về chính sách cho thành phố hơn là những đề tài riêng lẻ…

Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh: Chủ đề năm 2021 của thành phố là cải thiện môi trường đầu tư và xây dựng chính quyền đô thị, do đó, trong nhiệm vụ của mình, HIDS phải chú trọng vào chủ đề thành phố đưa ra. Theo đó, HIDS phải tập trung nghiên cứu, đề xuất chính sách vào các nhiệm vụ: Nghiên cứu đáp ứng nhiệm vụ chính trị trước mắt về phát triển kinh tế - xã hội mà thành phố đặt ra; tập trung vào chuyển đổi số và đô thị thông minh; cải thiện môi trường đầu tư và xây dựng chính quyền đô thị. Bên cạnh ba chương trình đột phá của thành phố về đổi mới quản lý, nguồn nhân lực và hạ tầng, HIDS cần phối hợp các sở, ngành tập trung thực hiện chương trình trọng điểm phát triển doanh nghiệp, sản phẩm chủ lực và đổi mới sáng tạo.

HIDS phải đóng vai trò là trung tâm, là nhạc trưởng trong các chương trình nghiên cứu, là nơi thu hút và kết nối các nguồn lực tri thức tạo ra hệ sinh thái về nghiên cứu mang tầm chiến lược cho thành phố. Đồng thời, HIDS nhanh chóng xây dựng và hoàn chỉnh đề án phát triển, chương trình nghiên cứu khoa học giai đoạn 2021 - 2025 để có đầy đủ chức năng thực hiện các nhiệm vụ, tạo động lực nghiên cứu khoa học. HIDS cần phối hợp Sở Công thương thành phố để thiết kế các cơ chế chính sách, từ đó hình thành các tập đoàn kinh tế mạnh, nâng cao năng lực cạnh tranh của thành phố...

DUY KHÁNH