Logo Cung Cấp
Cần thúc đẩy thực hành kinh doanh có trách nhiệm tại Việt Nam

Cần thúc đẩy thực hành kinh doanh có trách nhiệm tại Việt Nam

18 ngày trước www.qdnd.vn

Theo kết quả nghiên cứu đánh giá nhận thức và tình hình thực hiện các thực hành kinh doanh có trách nhiệm của doanh nghiệp tại Việt Nam năm 2020 do Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam công bố mới đây, mức độ nhận thức về thực hành kinh doanh có trách nhiệm của các doanh nghiệp ở Việt Nam, đặc biệt là các doanh nghiệp tư nhân còn thấp.


Kết quả nghiên cứu cho thấy, chỉ khoảng 56% doanh nghiệp được khảo sát đồng ý với khái niệm đầy đủ về thực hành kinh doanh có trách nhiệm. Đó là “chủ động đánh giá các tác động của doanh nghiệp đối với môi trường và xã hội, thực hiện các biện pháp phòng tránh tác động tiêu cực, đưa ra biện pháp khắc phục hiệu quả khi các tác động tiêu cực xảy ra... Nghiên cứu cũng cho thấy dù mức độ thực hiện kinh doanh có trách nhiệm khác nhau nhưng hầu hết các doanh nghiệp không thực hiện hành vi nằm ngoài các quy định pháp luật của Chính phủ.

Chế biến cá tra xuất khẩu. Ảnh: TTXVN

Trong 3 nhóm thực hành kinh doanh có trách nhiệm về lao động, môi trường và quản trị, khía cạnh lao động được các doanh nghiệp hưởng ứng tích cực nhất, trong khi các khía cạnh về môi trường và quản trị chưa được quan tâm nhiều. Chưa đến 64% doanh nghiệp tham gia khảo sát tuân thủ đầy đủ các trách nhiệm liên quan đến tác động môi trường trong hoạt động kinh doanh; chưa đến 68% doanh nghiệp tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật về quản trị doanh nghiệp như chính sách mua sắm đầu thầu minh bạch, bảo vệ người tiêu dùng...

Nghiên cứu đánh giá nhận thức và tình hình thực hiện các thực hành kinh doanh có trách nhiệm của doanh nghiệp tại Việt Nam năm 2020 là một phần trong khuôn khổ dự án khu vực “Thúc đẩy thực hành kinh doanh có trách nhiệm thông qua quan hệ đối tác khu vực châu Á”. Nghiên cứu năm 2020 là nỗ lực của UNDP Việt Nam nhằm tạo cơ sở, căn cứ thiết kế và thực hiện các hoạt động thúc đẩy kinh doanh có trách nhiệm, qua đó tăng cường sự phát triển bền vững cho doanh nghiệp.

Những năm tới, mục tiêu của nghiên cứu là hỗ trợ Việt Nam xây dựng một kế hoạch hành động quốc gia về kinh doanh có trách nhiệm vào năm 2022. Kế hoạch này sẽ góp phần giúp Việt Nam đạt được các mục tiêu phát triển bền vững, đưa khung pháp lý của Việt Nam tới gần hơn các tiêu chuẩn quốc tế.

BĂNG CHÂU