Logo Cung Cấp
Quốc hội 'chốt' tuổi về quân nhân dự bị thời bình

Quốc hội 'chốt' tuổi về quân nhân dự bị thời bình

1 năm trước vtc.vn

Theo Luật Lực lượng dự bị động viên mới, nam quân nhân chuyên nghiệp dự bị không quá 40 tuổi; hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị không quá 35 tuổi.


Chiều 26/11, Luật Lực lượng dự bị động viên được Quốc hội thông qua với 92,96% phiếu thuận. Luật gồm 5 Chương, 41 Điều, quy định về xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên; chế độ, chính sách và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên.

Luật Lực lượng dự bị động viên được Quốc hội thông qua với 92,96% phiếu thuận.

Tại nội dung quy định của Luật, độ tuổi quân nhân dự bị sắp xếp vào đơn vị dự bị động viên trong thời bình (Điều 17) được quy định cụ thể như sau: nam quân nhân chuyên nghiệp dự bị không quá 40 tuổi; hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị không quá 35 tuổi được sắp xếp vào đơn vị chiến đấu; Nam quân nhân chuyên nghiệp dự bị và hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị không quá 45 tuổi; nữ quân nhân dự bị không quá 40 tuổi được sắp xếp vào đơn vị bảo đảm chiến đấu.

Thảo luận về dự thảo Luật này, có ý kiến ĐBQH đề nghị tăng độ tuổi quân nhân dự bị sắp xếp vào đơn vị dự bị động viên trong thời bình cho thống nhất với các luật khác liên quan và sát với tình hình thực tế.

Một số ĐBQH lại đề nghị giảm độ tuối nam quân nhân chuyên nghiệp dự bị, hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị được xếp vào đơn vị đảm bảo chiến đấu không quá 40 và nữ quân nhân dự bị không quá 35 tuổi.

Báo cáo, giải trình trước Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng – An ninh Võ Trọng Việt khẳng định, việc quy định độ tuổi của quân nhân dự bị đã được đánh giá kỹ tác động, bảo đảm nguồn để huy động vào LLDBĐV.

Về đề nghị tăng hoặc giảm độ tuổi của quân nhân dự bị sắp xếp vào đơn vị dự bị động viên trong thời bình, ông Việt cho hay, UBTVQH đã từng giải trình tại Báo cáo số 462/BC-UBTVQH14, ngày 19/10/2019. Cụ thể, UBTVQH thấy rằng, dự thảo Luật quy định độ tuổi của quân nhân dự bị trong thời bình thấp hơn độ tuổi của quân nhân chuyên nghiệp dự bị theo Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng, vì nguồn đối tượng này nhiều, đồng thời bảo đảm sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ; còn độ tuổi đối với hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị là phù hợp với Luật Nghĩa vụ quân sự.

Ngoài ra, vấn đề phụ cấp đối với quân nhân dự bị được xếp, bổ nhiệm chức vụ đơn vị dự bị động viên (Điều 29), theo một số đại biểu, việc quy định “quân nhân dự bị xếp vào đơn vị dự bị động viên được hưởng phụ cấp” là thiếu khả thi, không thỏa đáng và ngân sách khó bảo đảm.

Theo UBTVQH, quy định về phụ cấp đối với quân nhân dự bị được xếp, bổ nhiệm chức vụ trong đơn vị dự bị động viên nhằm động viên, khuyến khích, đề cao trách nhiệm của quân nhân dự bị và góp phần bảo đảm công bằng xã hội.

Trong lần giải trình trước đó, UBTVQH còn chỉ ra, Pháp lệnh hiện hành và Nghị định số 39/CP ngày 28-4-1997 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh chỉ quy định quân nhân dự bị và gia đình họ được hưởng phụ cấp trong thời gian quân nhân dự bị tập trung huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu.

Tuy nhiên, dựa trên các ý kiến của ĐBQH, để bảo đảm rõ ràng, UBTVQH đề nghị Quốc hội cho sửa lại khoản 3, Điều 29 theo dự thảo trình Quốc hội thông qua là: “Chính phủ quy định mức phụ cấp, điều kiện và thời gian được hưởng phụ cấp”.

Linh Phi