Logo Cung Cấp
Trình tự tiến hành kiểm phiếu bầu cử

Trình tự tiến hành kiểm phiếu bầu cử

1 tháng trước hanoimoi.com.vn

Việc kiểm phiếu phải được tiến hành tại phòng bỏ phiếu ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Trình tự tiến hành việc kiểm phiếu được thực hiện như sau:


Thái Sơn