Logo Cung Cấp
Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế tập thể

Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế tập thể

1 tháng trước www.baokhanhhoa.vn

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản về việc triển khai Chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh.


Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân về chiến lược và kế hoạch triển khai thực hiện chiến lược trên địa bàn tỉnh. Liên minh HTX tỉnh tổ chức điều tra hiện trạng kinh tế tập thể, HTX trên địa bàn tỉnh và nhu cầu hỗ trợ của các HTX để làm cơ sở cho các sở, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, HTX giai đoạn 2021 - 2025, thời gian hoàn thành trong tháng 9-2021.

UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, HTX giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn. Các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Xây dựng, Giao thông vận tải, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, HTX giai đoạn 2021 - 2025 thuộc các ngành, lĩnh vực: Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, diêm nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ, xây dựng, giao thông vận tải, tín dụng. Các sở: Y tế, Du lịch, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất định hướng phát triển kinh tế tập thể, HTX giai đoạn 2021 - 2025 thuộc các lĩnh vực: Y tế, du lịch, giáo dục và đào tạo. Các sở, ngành và UBND cấp huyện hoàn thành việc xây dựng kế hoạch, đề xuất định hướng phát triển kinh tế tập thể, HTX giai đoạn 2021 - 2025 gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư (đồng gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Liên minh HTX tỉnh để phối hợp tham mưu) trước ngày 15-10 để tổng hợp, trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, HTX tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021 - 2025 trước ngày 30-10.

UBND tỉnh đề nghị Sở Nội vụ tham mưu kiện toàn Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, HTX tỉnh. Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu Trưởng ban Chỉ đạo sửa đổi quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ các thành viên ban chỉ đạo. Thời gian hoàn thành trong tháng 5.

H.Đ

Tin mới cập nhật