Logo Cung Cấp
Kế tục truyền thống, xây dựng Đảng bộ Văn phòng Tổng cục Chính trị trong sạch, vững mạnh tiêu biểu

Kế tục truyền thống, xây dựng Đảng bộ Văn phòng Tổng cục Chính trị trong sạch, vững mạnh tiêu biểu

1 tháng trước www.qdnd.vn

Văn phòng Tổng cục Chính trị (TCCT) thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm là tham mưu kế hoạch-tổng hợp (KH-TH) về công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) trong quân đội.


Kế thừa và phát huy truyền thống 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành (11-5-1946 / 11-5-2021), Đảng bộ Văn phòng TCCT luôn quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương (QUTƯ), Bộ Quốc phòng và Đảng ủy Cơ quan TCCT; nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần xứng đáng vào sự phát triển của Cơ quan TCCT và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động CTĐ, CTCT trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

Những năm qua, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của thủ trưởng TCCT, sự lãnh đạo của Đảng ủy Cơ quan TCCT, Đảng bộ Văn phòng TCCT luôn bám sát tình hình thực tiễn, triển khai đồng bộ các chủ trương, giải pháp, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả khâu đột phá về nâng cao chất lượng nghiên cứu, tham mưu, đề xuất, hoàn thành tốt chức năng tham mưu KH-TH về CTĐ, CTCT trong quân đội; đồng thời thực hiện tốt vai trò cơ quan trung tâm phối hợp, hiệp đồng, giúp thủ trưởng TCCT chỉ đạo hoạt động CTĐ, CTCT trong toàn quân cũng như tổ chức thực hiện tốt các mặt công tác khác trong Cơ quan TCCT.

Lãnh đạo Văn phòng Tổng cục Chính trị chủ trì phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và Phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông giai đoạn 2021-2026 của Văn phòng Tổng cục Chính trị. Ảnh: TRUNG HIẾU.

Công tác xây dựng đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức luôn được chú trọng, tăng cường. Toàn đảng bộ triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), Chỉ thị số 87-CT/QUTW của Thường vụ QUTƯ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tích cực đổi mới phương pháp, phong cách lãnh đạo sáng tạo, sát thực tiễn, thực hiện nghiêm quy định về nêu gương, trước hết là các đồng chí trong cấp ủy, chỉ huy. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng được nâng lên; nội bộ đoàn kết, thống nhất cao, trận địa tư tưởng của Đảng trong cơ quan được giữ vững, cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành, tận tụy, trách nhiệm cao.

Đảng bộ Văn phòng duy trì có nền nếp chế độ sinh hoạt Đảng; xây dựng nghị quyết, chương trình hành động, kế hoạch... theo hướng ngắn gọn, có trọng tâm, trọng điểm, tập trung giải quyết những nhiệm vụ trọng tâm, khâu yếu, mặt yếu; đặc biệt coi trọng khâu tổ chức thực hiện, thường xuyên kiểm tra, rút kinh nghiệm, chỉ đạo khắc phục kịp thời những tồn tại, vướng mắc. Thường xuyên củng cố, kiện toàn cấp ủy, tổ chức đảng đủ số lượng, bảo đảm chất lượng, cơ cấu hợp lý; chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ. Kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng đội ngũ đảng viên với xây dựng đội ngũ cán bộ, xây dựng cấp ủy với xây dựng cán bộ chủ trì; coi trọng từ việc lựa chọn cán bộ, phân công, bố trí công việc phù hợp để phát huy khả năng của từng người đến việc bồi dưỡng, rèn luyện, giúp đỡ, nhận xét đánh giá cán bộ chính xác, khách quan thông qua công việc được triển khai; thực hiện có hiệu quả phương châm "cán bộ giỏi việc của mình, biết việc của đồng chí khác, sẵn sàng thay thế khi được phân công". Triển khai thực hiện tốt các chỉ tiêu về xây dựng Đảng; tổ chức kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên nghiêm túc, chặt chẽ, đúng thực chất; tỷ lệ đảng viên hoàn thành xuất sắc, hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đạt hơn 98%; đảng ủy, đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh (TSVM) tiêu biểu.

Hiện nay, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; thực hiện mục tiêu xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; điều chỉnh tổ chức, biên chế theo hướng tinh, gọn, mạnh... đặt ra yêu cầu cao đối với hoạt động CTĐ, CTCT. Trước tình hình đó đòi hỏi phải xây dựng Đảng bộ Văn phòng TCCT thực sự TSVM tiêu biểu, đủ sức lãnh đạo cơ quan hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Trên cơ sở quán triệt, thực hiện đồng bộ các chủ trương, giải pháp mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Văn phòng TCCT nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định, Đảng bộ Văn phòng TCCT tập trung thực hiện tốt một số nội dung chủ yếu sau:

Một là, lãnh đạo quán triệt, cụ thể hóa, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy chế, quy định của trên, nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, Đại hội Đảng bộ Cơ quan TCCT lần thứ XIX, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong toàn đảng bộ. Tiếp tục triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), Chỉ thị số 87-CT/QUTW của Thường vụ QUTƯ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới cũng như các phong trào thi đua, cuộc vận động của các cấp, ngành.

Hai là, thường xuyên củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, chi bộ. Duy trì, chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể, tính chủ động, sáng tạo của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan. Tăng cường đoàn kết nội bộ, đề cao tự phê bình và phê bình, kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Gắn xây dựng đảng bộ TSVM tiêu biểu với xây dựng cơ quan VMTD “mẫu mực, tiêu biểu”. Coi trọng bồi dưỡng, nâng cao năng lực, kinh nghiệm tiến hành công tác tổ chức xây dựng Đảng cho đội ngũ bí thư, phó bí thư, cấp ủy viên ở các chi bộ. Tăng cường công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên, trong đó coi trọng quản lý về tư tưởng. Thực hiện nghiêm túc, thực chất việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ hằng năm.

Ba là, làm tốt công tác xây dựng quy hoạch cán bộ ngay từ đầu nhiệm kỳ; rà soát, bổ sung, quản lý, điều hành đúng quy hoạch. Kết hợp chặt chẽ giữa bồi dưỡng, sử dụng đội ngũ cán bộ hiện có với việc phát hiện, lựa chọn cán bộ về cơ quan công tác. Chủ động phát hiện, bồi dưỡng, chuẩn bị nguồn cán bộ chủ trì cơ quan, đơn vị, bảo đảm đội ngũ cán bộ luôn ổn định, cán bộ chủ trì mạnh, cán bộ kế cận, kế tiếp chất lượng; gắn kết chặt chẽ giữa đánh giá với quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, bố trí, sử dụng cán bộ. Tập trung lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ cơ quan có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, ý thức tổ chức kỷ luật nghiêm, luôn gương mẫu đi đầu trong mọi nhiệm vụ; có kiến thức, năng lực toàn diện, số lượng và cơ cấu hợp lý; bảo đảm sự chuyển tiếp vững chắc giữa các thế hệ. Chú trọng bồi dưỡng, nâng cao năng lực nghiên cứu, tham mưu chiến lược, xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên gia đầu ngành, nhất là ở các cơ quan có chức năng chỉ đạo toàn quân.

Bốn là, nâng cao chất lượng, hiệu lực công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Xây dựng, ban hành nghị quyết chuyên đề, kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát, quy chế làm việc của ủy ban kiểm tra các cấp và phân công giám sát thường xuyên của đảng ủy, ủy ban kiểm tra đảng ủy các cấp đối với cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc. Tăng cường kiểm tra, giám sát về chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định của QUTƯ, Đảng ủy Cơ quan TCCT, nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng. Nâng cao chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát phục vụ nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Chủ động nắm tình hình, phát hiện, kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm.

Năm là, tích cực đổi mới, hoàn thiện phong cách lãnh đạo của cấp ủy theo hướng phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, nâng cao hiệu quả thực tiễn trong triển khai thực hiện nghị quyết. Trong đó tập trung đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo; những nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, nhiệm vụ mới, đột xuất phải có nghị quyết chuyên đề. Việc ra nghị quyết, kết luận của cấp ủy, chi bộ bảo đảm ngắn gọn, cụ thể, sát thực tế, tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm, vấn đề then chốt, khắc phục khâu yếu, mặt yếu. Nâng cao tính chiến đấu, năng lực cụ thể hóa xây dựng nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác của cấp ủy các cấp và chất lượng công tác nghiên cứu, tham mưu, đề xuất, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, tổ chức thực hiện theo nhiệm vụ, chức năng được giao.

Đại tá TRẦN TRUNG THIẾT, Bí thư Đảng ủy, Phó chánh Văn phòng Tổng cục Chính trị