Logo Cung Cấp
Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa: Tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa: Tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

1 tháng trước www.baokhanhhoa.vn

Ngày 5 và 6-5, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho cán bộ chủ chốt và bí thư, phó bí thư các chi, đảng bộ cơ sở trong toàn Đảng bộ.


Các đại biểu được quán triệt những nội dung của nghị quyết, báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030; kết quả thực hiện phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, phương hướng, nhiệm vụ 5 năm tới; chương trình hành động của Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng, Tỉnh ủy. Hội nghị nhằm giúp cán bộ chủ trì các cấp nắm vững những nội dung, quan điểm cơ bản và mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, từ đó tạo chuyển biến về nhận thức, thống nhất cao về tư tưởng và hành động.

VĂN HUỆ