Logo Cung Cấp
ng thuế từ mua bán nguyên vật liệu không sử dụng hết

ng thuế từ mua bán nguyên vật liệu không sử dụng hết

1 tháng trước taichinhdoanhnghiep.net.vn


Hỏi: Doanh nghiệp tôi (doanh nghiệp A) là đối tượng doanh nghiệp liên kết với doanh nghiệp khác (doanh nghiệp B). Cả hai doanh nghiệp đều đang hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp với các sản phẩm sản xuất ra, có phát sinh giao dịch liên kết nhưng tổng doanh thu phát sinh của kỳ tính thuế dưới 50 tỷ đồng và tổng giá trị tất cả các giao dịch liên kết phát sinh trong kỳ tính thuế dưới 30 tỷ đồng; Cả hai doanh nghiệp đều kê khai xác định giá giao dịch liên kết theo mẫu số 1 của phụ lục và được miễn lập hồ sơ.

Doanh nghiệp A mua nguyên vật liệu tại thị trường Việt Nam theo giá phổ biến tại thị trường tự do. Do không sử dụng hết doanh nghiệp A bán lại nguyên vật liệu đó cho doanh nghiệp B theo đúng giá đã mua vào (không thể bán cao hơn, vì doanh nghiệp A mua về mục đích sử dụng, không kinh doanh thương mại nên không có mục đích mua đi bán lại để kiếm lời).

Hoạt động mua hay bán hàng nguyên vật liệu này cả hai doanh nghiệp A và doanh nghiệp B đều không được hưởng ưu đãi về thuế. Nhưng cơ quan thuế yêu cầu doanh nghiệp A phải bán ít nhất là có 5% lợi nhuận trên doanh thu bán nguyên liệu này.

Đề nghị Quý cơ quan hướng dẫn chúng tôi cách giải quyết.

Đáp:

Theo Cục thuế Hà Nội