Logo Cung Cấp
Trung thành tận tụy, kiên định nhạy bén, đoàn kết quyết thắng

Trung thành tận tụy, kiên định nhạy bén, đoàn kết quyết thắng

1 tháng trước www.qdnd.vn

75 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành, Văn phòng Tổng cục Chính trị (TCCT) luôn hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) trong quân đội, xây dựng Cơ quan TCCT vững mạnh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ qua các giai đoạn cách mạng.


Trước yêu cầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, tháng 1-1946, Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định thành lập Trung ương Quân ủy để giúp Ban Chấp hành Trung ương trực tiếp lãnh đạo quân đội; đồng thời, đề ra chủ trương xây dựng hệ thống tổ chức đảng, hệ thống chỉ huy và hệ thống tổ chức công tác chính trị trong quân đội. Ngày 25-3-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 34/SL-CP về tổ chức Bộ Quốc phòng (BQP), trong đó có Chính trị Cục với nhiệm vụ: "Đào tạo các chính trị viên phái đi các bộ đội để giữ vững và nâng cao tinh thần chiến đấu, tinh thần ái quốc và sự tôn trọng kỷ luật trong quân đội".

Ngày 11-5-1946, Bộ trưởng BQP ban hành Nghị định số 27/NĐ-QP về tổ chức Chính trị Cục để chỉ đạo và tiến hành công tác chính trị trong Quân đội quốc gia và Dân quân Việt Nam. Về tổ chức của Chính trị Cục gồm có: Văn phòng, Phòng Tuyên huấn, Phòng Huấn luyện và Ban Thanh tra. Về nhiệm vụ của Văn phòng, nghị định nêu rõ: "Văn phòng Chính trị Cục do Chủ sự Văn phòng điều khiển có nhiệm vụ thu phát, lưu trữ công văn và trông coi việc kế toán trong cục". Nghị định số 27/NĐ-QP đã đánh dấu sự ra đời và xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Chính trị Cục (nay là Văn phòng TCCT). Với ý nghĩa đó, ngày 11-5-1946 được thủ trưởng TCCT quyết định là Ngày thành lập, đồng thời là Ngày truyền thống của Văn phòng TCCT.

Ngay sau khi thành lập, Văn phòng Chính trị Cục đã giúp thủ trưởng Chính trị Cục xây dựng kế hoạch, chương trình công tác; tổng hợp báo cáo tình hình và kết quả hoạt động công tác chính trị, công tác xây dựng Đảng; khảo sát thực tiễn và nghiên cứu, đề xuất những vấn đề củng cố, kiện toàn cơ quan chính trị, cán bộ chính trị và những nội dung cơ bản của công tác chính trị trong Quân đội quốc gia và Dân quân Việt Nam. Phối hợp với các cơ quan chức năng giúp Bí thư Trung ương Quân ủy, Cục trưởng Chính trị Cục chuẩn bị kế hoạch và nội dung tổ chức các Hội nghị chính trị viên toàn quốc (lần thứ nhất từ ngày 14 đến 16-2-1947, lần thứ hai từ ngày 6 đến 11-3-1948); qua đó, nhiều vấn đề quan trọng về CTĐ, CTCT được xác định rõ hơn.

Ngày 11-7-1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 121/SL về tổ chức Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội quốc gia và Dân quân Việt Nam, với các cơ quan tham mưu chiến lược là Bộ Tổng Tham mưu (BTTM), TCCT (trên cơ sở của Chính trị Cục trước đó) và Tổng cục Cung cấp. Văn Phòng Chính trị Cục được kiện toàn phát triển thành Văn phòng TCCT, thực hiện chức năng, nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị trong toàn quân, bám sát các hoạt động thực tiễn của bộ đội và dân quân trên các chiến trường, nhất là các chiến dịch lớn; kịp thời tham mưu đề xuất và phục vụ thủ trưởng TCCT chỉ đạo hoạt động CTĐ, CTCT; góp phần nâng cao chất lượng chính trị và sức mạnh chiến đấu của quân đội, cùng với toàn Đảng, toàn quân và toàn dân làm nên những chiến thắng vĩ đại trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, mà đỉnh cao là thắng lợi của Chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, biên chế tổ chức Văn phòng TCCT có sự phát triển mới. Văn phòng đã nhạy bén trong công tác tham mưu kế hoạch-tổng hợp, cùng các cơ quan chức năng giúp thủ trưởng TCCT lãnh đạo, chỉ đạo nhiều mặt công tác quan trọng trong xây dựng quân đội về chính trị, tư tưởng và tổ chức; nghiên cứu, xây dựng các chỉ thị CTĐ, CTCT và kế hoạch CTĐ, CTCT dài hạn, từng năm, từng quý, từng tháng.

Văn phòng luôn chủ động bám sát chiến trường, bám sát hoạt động của bộ đội, để phân tích, tổng hợp tình hình, kịp thời tham mưu đề xuất với thủ trưởng TCCT các chủ trương, biện pháp chỉ đạo hoạt động CTĐ, CTCT đối với Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam, Quân tình nguyện Việt Nam làm nhiệm vụ quốc tế. Thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với Văn phòng Quân ủy Trung ương (QUTƯ), Văn phòng BTTM... các cục, các cơ quan có liên quan giúp thủ trưởng TCCT chỉ đạo tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương, QUTƯ, BQP và chỉ thị, mệnh lệnh của Bộ Tổng Tư lệnh. Tham mưu, đề xuất với thủ trưởng TCCT nhiều vấn đề thiết thực, nhằm bảo đảm sự lãnh đạo vững chắc của Đảng đối với quân đội và xây dựng Cơ quan TCCT vững mạnh toàn diện; từng bước kiện toàn hệ thống tổ chức, biên chế ngành vật tư CTĐ, CTCT toàn quân đáp ứng yêu cầu bảo đảm vật tư CTĐ, CTCT cho các chiến trường và làm nhiệm vụ quốc tế... góp phần xây dựng quân đội về chính trị.

Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, cả nước đi lên CNXH, thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, nhiệm vụ, tổ chức biên chế của Văn phòng TCCT tiếp tục được bổ sung, phát triển. Với phương châm hướng mạnh về cơ sở, bám sát hoạt động thực tiễn của quân đội, Văn phòng TCCT đã chủ trì phối hợp với các cơ quan của TCCT nghiên cứu, đề xuất xây dựng các chỉ thị, kế hoạch CTĐ, CTCT trong quân đội, nhất là các kế hoạch CTĐ, CTCT 5 năm và trong chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Thường xuyên tổ chức theo dõi tiếp nhận thông tin, nắm tình hình và kết quả hoạt động CTĐ, CTCT trong toàn quân, nghiên cứu, tham mưu đề xuất với thủ trưởng TCCT những chủ trương, biện pháp hoạt động CTĐ, CTCT trong LLVT, làm cơ sở để TCCT thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là QUTƯ), BQP về tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với quân đội và thông báo các chủ trương, kế hoạch, hướng dẫn, kết luận... trong chỉ đạo hoạt động CTĐ, CTCT của TCCT đối với toàn quân.

Những năm gần đây, trước yêu cầu của tình hình mới, Văn phòng TCCT đã tập trung nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng, kiện toàn tổ chức, biên chế, thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng giúp thủ trưởng TCCT chỉ đạo toàn quân quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị của QUTƯ, BQP; xây dựng, ban hành, theo dõi, tổ chức thực hiện các chỉ thị, kế hoạch CTĐ, CTCT hằng quý, 6 tháng, hằng năm... Thường xuyên liên hệ, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Đảng, Nhà nước; các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương; các cơ quan chức năng của BQP và các cơ quan, đơn vị trong toàn quân, để nâng cao chất lượng, hiệu quả tham mưu đề xuất, giúp thủ trưởng TCCT chỉ đạo hoạt động CTĐ, CTCT, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết các kỳ đại hội của Đảng, của Đảng bộ Quân đội và Nghị quyết của QUTƯ lãnh đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng...

Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI “Về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Nghị quyết số 51-NQ/TW “Về việc tiếp tục hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng, thực hiện chế độ một người chỉ huy, gắn với thực hiện chế độ chính ủy, chính trị viên trong Quân đội nhân dân Việt Nam”; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa XII, Chỉ thị số 87 của Thường vụ QUTƯ “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Chỉ thị số 855 của Thường vụ QUTƯ về “Đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới”...

Luôn tích cực, chủ động đổi mới nội dung, phương pháp, nâng cao hiệu quả quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn các mặt công tác được thủ trưởng TCCT ủy nhiệm. Công tác nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn quân sự, tổng kết lịch sử CTĐ, CTCT đã góp phần làm rõ những vấn đề lý luận, thực tiễn đặt ra trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của quân đội; nhiều công trình, đề tài được nghiệm thu, xuất bản đạt kết quả tốt. Công tác tài chính thường xuyên bám sát đơn vị, nắm chắc tình hình, hướng dẫn nghiệp vụ, kịp thời cấp ứng, thanh quyết toán; quản lý tốt quỹ tiền mặt, thu, chi, sử dụng hiệu quả ngân sách nhà nước... đúng luật, đúng quy định và các nguyên tắc tài chính của BQP. Chủ động tham mưu đề xuất với thủ trưởng BQP và thủ trưởng TCCT kịp thời sửa đổi, bổ sung, ban hành hệ thống văn bản quy định chế độ, định mức, tiêu chuẩn đời sống văn hóa, tinh thần; kịp thời bảo đảm trang bị vật tư CTĐ, CTCT cho các cơ quan, đơn vị toàn quân; góp phần đáp ứng tốt nhu cầu thưởng thức văn hóa tinh thần của bộ đội và nâng cao hiệu quả CTĐ, CTCT. Công tác thanh tra, điều tra luôn nắm vững chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của thủ trưởng TCCT và Cơ quan TCCT để đề xuất, tham mưu với thủ trưởng TCCT quản lý, chỉ đạo về công tác tiếp công dân, tiếp nhận đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phối hợp đấu tranh phòng, chống vi phạm, tội phạm, điều tra, truy tố các vụ án hình sự theo quy định của pháp luật; góp phần quan trọng vào việc giáo dục ý thức chấp hành kỷ luật quân đội, pháp luật Nhà nước cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, người lao động toàn cơ quan TCCT, ổn định tình hình cơ quan, đơn vị và địa bàn nơi đóng quân.

Chủ động đề xuất, phối hợp với các cơ quan chức năng của BQP triển khai hệ thống công nghệ thông tin đồng bộ, thông suốt, bảo đảm an ninh, an toàn mạng, dữ liệu nội bộ Cơ quan TCCT. Chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng của TCCT nghiên cứu, đề xuất và tổ chức thực hiện đúng chủ trương về tinh giản biên chế; bảo đảm quản lý chặt chẽ quân số, vũ khí trang bị, đất quốc phòng, quy hoạch đóng quân; duy trì nghiêm các chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực sẵn sàng chiến đấu, phòng, chống cháy nổ, thiên tai, dịch bệnh và cứu hộ, cứu nạn; tổ chức các đợt huấn luyện quân sự gắn với công tác kiểm tra, hội thi, hội thao điều lệnh, quân sự... góp phần nâng cao chất lượng xây dựng chính quy và rèn luyện kỷ luật ở các cơ quan, đơn vị thuộc TCCT.

Công tác văn thư, bảo mật, lưu trữ tài liệu trong Cơ quan TCCT được thực hiện nghiêm túc, có nền nếp theo đúng quy định của Nhà nước và BQP; phục vụ kịp thời cho các hoạt động của Thủ trưởng TCCT và cơ quan. Hằng năm, Văn phòng TCCT đã tiếp nhận, xử lý hàng trăm nghìn công văn, tài liệu, điện tín bảo đảm an toàn, bí mật; tiếp nhận và phát hành hàng vạn cuốn nghị quyết, tài liệu của Đảng; đánh máy, in sao hàng chục vạn trang tài liệu phục vụ kịp thời cho các kỳ đại hội, hội nghị, hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của thủ trưởng TCCT đối với toàn quân và Cơ quan TCCT. Cùng với đó, Văn phòng luôn chú trọng đổi mới tác phong, phương pháp làm việc, nâng cao chất lượng công tác hành chính, phục vụ, bảo đảm... góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành của thủ trưởng TCCT và chỉ huy Văn phòng.

75 năm qua, Văn phòng TCCT đã thường xuyên quán triệt sâu sắc đường lối cách mạng của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị của QUTƯ, BQP, tư tưởng chỉ đạo của thủ trưởng TCCT trong từng thời kỳ, từng lĩnh vực hoạt động CTĐ, CTCT của LLVT, nghị quyết của Đảng ủy Cơ quan TCCT; nắm vững chức trách, nhiệm vụ, bám sát thực tiễn hoạt động của bộ đội; hướng về cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, góp phần xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, xây dựng Cơ quan TCCT vững mạnh toàn diện, xây đắp nên truyền thống vẻ vang: “Trung thành tận tụy, kiên định nhạy bén, đoàn kết quyết thắng". Ghi nhận những thành tích đó, Văn phòng TCCT được Đảng, Nhà nước, quân đội trao tặng nhiều phần thưởng cao quý.

Những năm tới, tiếp tục thực hiện chủ trương của Đảng, QUTƯ về xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; ưu tiên hiện đại hóa một số quân chủng, binh chủng, lực lượng; đến năm 2025, cơ bản hoàn thành việc điều chỉnh tổ chức biên chế theo hướng “tinh, gọn, mạnh”; đến năm 2030 xây dựng một số quân binh chủng lực lượng hiện đại, phấn đấu từ năm 2030 xây dựng quân đội hiện đại, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ... đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với hoạt động CTĐ, CTCT trong quân đội.

Điều đó, đòi hỏi Văn phòng TCCT tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống vẻ vang; nghiên cứu nắm vững các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn... của Đảng, QUTƯ, BQP và TCCT, tập trung làm tốt công tác tham mưu đề xuất, phối hợp, hiệp đồng... bảo đảm đúng quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, phù hợp với thực tiễn xây dựng quân đội. Thường xuyên bám sát thực tiễn và kịp thời nắm vững sự chỉ đạo của thủ trưởng TCCT trong từng nhiệm vụ, từng lĩnh vực hoạt động CTĐ, CTCT để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng TCCT.

Tích cực, chủ động bồi dưỡng, nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ; chăm lo kiện toàn tổ chức cơ quan theo hướng tinh, gọn, mạnh, đồng bộ; không ngừng đổi mới phương pháp, tác phong làm việc chuyên nghiệp, khoa học, chính quy, hiện đại, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của tình hình nhiệm vụ. Giữ vững và tăng cường đoàn kết, thống nhất nội bộ; chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài quân đội trong tổ chức triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng. Xây dựng Đảng bộ Văn phòng TCCT trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu gắn với xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu, trọng tâm là xây dựng, bồi dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị, trí tuệ và năng lực đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ trì; sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trong mọi tình huống, xứng đáng với niềm tin tưởng, kỳ vọng của QUTƯ, BQP, thủ trưởng TCCT và Đảng ủy cơ quan TCCT.

Văn phòng TCCT vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Nhì (năm 1984), Huân chương Quân công hạng Ba (năm 2006), Huân chương Chiến công hạng Nhì (năm 2002), Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì (năm 2011 và 2016); được Nhà nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào tặng Huân chương Itxala hạng Ba và Huân chương Lao động hạng Nhì (năm 2008); được BQP, TCCT tặng nhiều Cờ thi đua, bằng khen. Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống (11-5-2021), Văn phòng TCCT vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

Thiếu tướngTRỊNH VĂN HÙNG, Chánh Văn phòng Tổng cục Chính trị

Tin cùng danh mục