Logo Cung Cấp
Tình hình tổ chức và hoạt động của Ban Ðô thị HÐND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021

Tình hình tổ chức và hoạt động của Ban Ðô thị HÐND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021

1 tháng trước baocantho.com.vn


Ðề xuất, kiến nghị:

Ðể nâng cao vai trò trách nhiệm, hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động của Ban Ðô thị HÐND thành phố trong nhiệm kỳ tiếp theo, Ban Ðô thị kiến nghị một số nội dung cần tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo như sau:

- Tiếp tục quan tâm quy hoạch, cơ cấu, lựa chọn, bố trí cán bộ làm công tác chuyên trách các ban của HÐND thành phố, đặc biệt là Ban Ðô thị. Ðồng thời, lựa chọn, bố trí các đại biểu là thành viên ban có trách nhiệm, chuyên môn sâu lĩnh vực phụ trách, có kinh nghiệm và tâm huyết trong hoạt động của HÐND thành phố.

- Tiếp tục quan tâm luân chuyển cán bộ lãnh đạo có trình độ bản lĩnh, có triển vọng phát triển từ các sở, ngành, quận, huyện về công tác chuyên trách tại HÐND thành phố; luân chuyển cán bộ lãnh đạo chuyên trách của các ban thuộc HÐND thành phố về công tác tại các sở, ngành, địa phương để tiếp tục đào tạo bồi dưỡng, tích lũy kinh nghiệm.

- Có chính sách ưu tiên tuyển dụng, đào tạo, ưu đãi đối với cán bộ lãnh đạo, công chức, người lao động công tác tại văn phòng Ðoàn Ðại biểu Quốc hội và văn phòng HÐND thành phố nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ công chức văn phòng và các ban của HÐND thành phố có trình độ chuyên môn cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

- Tăng cường chỉ đạo, lãnh đạo, đảm bảo các điều kiện hoạt động, phối hợp tốt giữa các ban của HÐND thành phố; tiếp tục có cơ chế cung cấp thông tin giữa các ban của HÐND thành phố và các ban Ðảng, văn phòng Thành ủy theo chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan.

- Tiếp tục quan tâm tạo điều kiện để các ban của HÐND thành phố trao đổi kinh nghiệm, nghiên cứu học tập các chuyên đề chuyên sâu trong hoạt động với một số tỉnh, thành phố trong và ngoài nước.

- Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các nghị quyết của HÐND thành phố, tiếp tục theo dõi, giám sát việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri thuộc lĩnh vực phụ trách.