Logo Cung Cấp
Hoạt động của Ban Pháp chế HĐND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021

Hoạt động của Ban Pháp chế HĐND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021

1 tháng trước baocantho.com.vn


Những tồn tại, hạn chế:

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong nhiệm kỳ 2016-2021, hoạt động của Ban Pháp chế vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, khó khăn, như: đa số các thành viên Ban hoạt động kiêm nhiệm, phần lớn là thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nên chưa bố trí được thời gian tham dự đầy đủ các phiên họp thẩm tra, giám sát của Ban; lĩnh vực phụ trách của Ban Pháp chế có nhiều nội dung cần thời gian nghiên cứu, tuy vậy, có một số báo cáo, dự thảo nghị quyết của các cơ quan gửi đến Ban còn chậm nên phần nào cũng ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động thẩm tra, giám sát.

Bên cạnh đó, nhiều nội dung được cử tri quan tâm phản ánh thuộc lĩnh vực phụ trách của Ban Pháp chế, như: tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật, tai nạn giao thông, trật tự đô thị, giải quyết án dân sự, hành chính,... mặc dù Ban đã thực hiện giám sát và có nhiều kiến nghị nhưng hiệu quả mang lại chưa cao.

Trong nhiệm kỳ, Ban Pháp chế chưa tổ chức họp định kỳ theo quý hoặc phiên họp toàn thể để trực tiếp trao đổi nội dung chương trình, kế hoạch, báo cáo giám sát, thẩm tra mà chủ yếu các thành viên đóng góp qua thư điện tử hoặc góp ý bằng văn bản.

(Còn tiếp)