Logo Cung Cấp
Linh hoạt và sáng tạo

Linh hoạt và sáng tạo

1 tháng trước baothainguyen.vn

Những năm qua, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Phú Lương đã có nhiều đổi mới, sáng tạo trong việc triển khai các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị ở đơn vị. Với những kết quả đạt được, đơn vị đã được nhận Cờ thi đua xuất sắc năm 2020 của UBND tỉnh.


Hiện 100% các trường Tiểu học và THCS trên địa bàn huyện Phú Lương đã tổ chức truyền dạy múa Tắc xình và hát Sấng cọ cho học sinh. Trong ảnh: Một buổi sinh hoạt của Câu lạc bộ Tắc xình Trường THCS Phú Đô (ảnh chụp trước ngày 27/4/2021).

Để thực hiện tốt các phong trào thi đua, ngay từ đầu năm, Phòng đã triển khai tới cán bộ, công chức văn hóa xã, thị trấn 100% các phong trào thi đua do các cấp, ngành Văn hóa - Thông tin phát động, đồng thời xây dựng phương hướng hoạt động năm, thống nhất các chỉ tiêu cụ thể. Từng nội dung thi đua được xây dựng đều gắn với nhiệm vụ chuyên môn như: Công tác tham mưu văn bản, triển khai hoạt động trong lĩnh vực văn hóa - du lịch, thể dục - thể thao, công nghệ thông tin và dịch vụ văn hóa…

Điều đáng nói là việc phân công thực hiện nhiệm vụ chuyên môn phù hợp cho các cá nhân nhằm phát huy được thế mạnh, sở trường, tạo động lực cho đội ngũ cán bộ, công chức phấn đấu. Phòng cũng kịp thời biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua, nhân rộng những sáng kiến, cách làm hiệu quả. Nhờ đó, công tác văn hóa thông tin của huyện Phú Lương hằng năm đều hoàn thành tốt những chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Nổi bật trong giai đoạn 2017-2020 là việc tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo hiệu quả công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa.

Theo bà Phạm Thị Lan Anh, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện Phú Lương: Nhiều giải pháp đồng bộ, phù hợp với thực tế đã được phòng tham mưu thực hiện tốt như: Hướng dẫn thành lập ban quản lý di tích tại các địa phương, gắn trách nhiệm của địa phương nơi có di tích, di sản với công tác bảo vệ và phát huy di tích. Đơn vị cũng tham mưu xây dựng các chương trình, đề án, dự án bảo tồn di sản văn hóa của huyện.

Bà Phạm Thị Lan Anh, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện Phú Lương: “Việc tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước đã đóng góp tích cực vào việc bảo tồn và phát huy giá trị 6 di sản văn hóa phi vật thể, 18 di tích lịch sử và gần 100 di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn”.

Tiêu biểu như Dự án “Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Sán Chay gắn với phát triển du lịch cộng đồng tại xóm Đồng Tâm, xã Tức Tranh”; Dự án “Bảo tồn, phát huy di tích lịch sử Quốc gia, di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia Lễ hội Đền Đuổm”... Trong phong trào thi đua yêu nước, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện còn phối hợp với các cấp ủy, đoàn thể đẩy mạnh việc tuyên truyền và tổ chức các hoạt động như: Triển khai hoạt động ngoại khóa dạy múa Tắc xình và hát Sấng cọ đến 100% học sinh các trường tiểu học và THCS trên địa bàn; nhận chăm sóc các di tích lịch sử; tổ chức sinh hoạt đảng, lễ kết nạp đảng viên mới tại các di tích lịch sử...

Trên cơ sở kết quả đạt được, thời gian tới, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Phú Lương sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước gắn với nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị. Trong đó, chú trọng bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ, công chức để đáp ứng yêu cầu công việc đề ra. Xây dựng và nhân rộng các mô hình, phong trào, lan tỏa các điển hình tiêu biểu…

Linh Lan