Logo Cung Cấp
Ban hành quy trình tổ chức đối thoại khi Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết khiếu nại lần 2

Ban hành quy trình tổ chức đối thoại khi Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết khiếu nại lần 2

1 tháng trước www.baokhanhhoa.vn

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã ký quyết định ban hành quy trình tổ chức đối thoại khi Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết khiếu nại lần 2. Quy trình áp dụng với người giải quyết khiếu nại; người được giao nhiệm vụ xác minh theo quy định của Luật Khiếu nại...


Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã ký quyết định ban hành quy trình tổ chức đối thoại khi Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết khiếu nại lần 2. Quy trình áp dụng với người giải quyết khiếu nại; người được giao nhiệm vụ xác minh theo quy định của Luật Khiếu nại; người bị khiếu nại; người khiếu nại hoặc người đại diện, người được ủy quyền của người khiếu nại theo quy định pháp luật; các tổ chức, cá nhân liên quan tham gia đối thoại trong quá trình giải quyết khiếu nại lần 2 thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh.

Quy trình xác định, người giải quyết khiếu nại lần 2 là Chủ tịch UBND tỉnh, hoặc Phó Chủ tịch UBND tỉnh được Chủ tịch UBND tỉnh phân công trực tiếp đối thoại trong trường hợp khiếu nại phức tạp. Đối với các trường hợp khác, người giải quyết khiếu nại có thể phân công cho thủ trưởng cơ quan chuyên môn cùng cấp hoặc thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực thuộc được giao nhiệm vụ xác minh đối thoại với người khiếu nại. Việc tổ chức đối thoại được thực hiện trong quá trình giải quyết khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính hoặc quyết định kỷ luật cán bộ, công chức.

Người chủ trì phải thông báo bằng văn bản tới người khiếu nại, người bị khiếu nại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và cơ quan, tổ chức liên quan biết về thời gian, địa điểm, nội dung đối thoại; nêu rõ nội dung cần đối thoại, kết quả xác minh nội dung khiếu nại. Người tham gia đối thoại có quyền trình bày ý kiến, bổ sung thông tin, tài liệu, bằng chứng liên quan đến khiếu nại và yêu cầu của mình…

Thanh tra tỉnh được giao theo dõi, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện quy trình trên và báo cáo, tham mưu UBND tỉnh xử lý các vướng mắc. Quy trình có hiệu lực từ ngày 4-6.

N.V