Logo Cung Cấp
Số thu từ thoái vốn nhà nước tăng khá

Số thu từ thoái vốn nhà nước tăng khá

1 tháng trước nhandan.com.vn

Theo Cục Tài chính doanh nghiệp (Bộ Tài chính), số thu từ cổ phần hóa, thoái vốn nộp về Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và Phát triển doanh nghiệp trong 5 tháng đầu năm 2021 là 228 tỷ đồng. Số dự kiến thu từ cổ phần hóa, thoái vốn từ Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và Phát triển doanh nghiệp nộp ngân sách nhà nước năm 2021 là 40 nghìn tỷ đồng (theo Quyết định số 1950/QÐ-TTg ngày 28-11-2020 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2021).


Theo Cục Tài chính doanh nghiệp (Bộ Tài chính), số thu từ cổ phần hóa, thoái vốn nộp về Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và Phát triển doanh nghiệp trong 5 tháng đầu năm 2021 là 228 tỷ đồng. Số dự kiến thu từ cổ phần hóa, thoái vốn từ Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và Phát triển doanh nghiệp nộp ngân sách nhà nước năm 2021 là 40 nghìn tỷ đồng (theo Quyết định số 1950/QÐ-TTg ngày 28-11-2020 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2021).

Về tình hình cổ phần hóa, trong 5 tháng đầu năm, Cục Tài chính doanh nghiệp nhận được báo cáo phê duyệt phương án cổ phần hóa ba doanh nghiệp thuộc Tổng công ty Lương thực miền bắc và Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (không thuộc danh mục doanh nghiệp cổ phần hóa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt) với tổng giá trị doanh nghiệp là 252 tỷ đồng, trong đó phần vốn của các tập đoàn, tổng công ty là 151 tỷ đồng. Ðối với công tác thoái vốn, lũy kế 5 tháng đầu năm 2021 là đã thoái vốn với giá trị 286,6 tỷ đồng, thu về 2.165 tỷ đồng; trong đó, về thoái vốn nhà nước, đã thoái vốn ba đơn vị thuộc Quyết định số 908/QÐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ với giá trị 52,5 tỷ đồng, thu về 84,1 tỷ đồng; về thoái vốn của tập đoàn, tổng công ty, đã thoái vốn tại chín doanh nghiệp với tổng giá trị 234,1 tỷ đồng, thu về 2.081,3 tỷ đồng.

PV