Logo Cung Cấp
Quy định về việc bảo quản tài sản thi hành án

Quy định về việc bảo quản tài sản thi hành án

1 tháng trước www.baodongnai.com.vn

* Trả lời thắc mắc của ông Trần Văn Hậu (ngụ xã Phú Ngọc, H.Định Quán) về quy định bảo quản tài sản trong thi hành án dân sự (THADS), Cục trưởng Cục THADS tỉnh, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Phan Văn Châu cho biết:


- Điều 58 Luật THADS năm 2018 quy định, việc bảo quản tài sản thi hành án được thực hiện bằng một trong các hình thức sau: giao cho người phải thi hành án, người thân thích của người phải thi hành án (gồm: vợ, chồng, con, ông, bà, cha, mẹ, bác, chú, cô, cậu, dì, anh, chị, em của đương sự, có đủ năng lực hành vi dân sự, cùng cư trú với đương sự) hoặc người đang sử dụng, bảo quản; cá nhân, tổ chức có điều kiện bảo quản; bảo quản tại kho của cơ quan THADS.

Cũng theo ông Phan Văn Châu, tài sản là kim khí quý, đá quý, tiền hoặc giấy tờ có giá được bảo quản tại kho bạc nhà nước. Việc giao bảo quản tài sản phải được lập biên bản ghi rõ loại tài sản, tình trạng tài sản, giờ, ngày, tháng, năm giao; họ, tên chấp hành viên, đương sự, người được giao bảo quản, người làm chứng, nếu có; quyền, nghĩa vụ của người được giao bảo quản tài sản và có chữ ký của các bên.

Trường hợp có người từ chối ký thì phải ghi vào biên bản và nêu rõ lý do. Người được giao bảo quản tài sản là cá nhân, tổ chức có điều kiện bảo quản được trả thù lao và được thanh toán chi phí bảo quản tài sản. Thù lao và chi phí bảo quản tài sản do người phải thi hành án chịu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Biên bản giao bảo quản tài sản được giao cho đương sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, người được giao bảo quản tài sản hoặc người đang sử dụng, bảo quản tài sản và lưu hồ sơ thi hành án.

“Người được giao bảo quản tài sản vi phạm quy định của pháp luật trong việc bảo quản tài sản sẽ tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt hành chính, xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật” - ông Phan Văn Châu lưu ý.

Đoàn Phú (ghi)