Logo Cung Cấp
Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới

Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới

1 tháng trước www.baokhanhhoa.vn

Vừa qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới.


Nghị quyết đề ra mục tiêu cụ thể đến năm 2025, phấn đấu có 13,5 triệu đoàn viên CĐ, hầu hết doanh nghiệp có 25 công nhân, lao động trở lên có tổ chức CĐ, đến năm 2023 phấn đấu có 12 triệu đoàn viên; phấn đấu 80% trở lên các doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức CĐ ký kết được thỏa ước lao động tập thể, đến năm 2023 đạt tỷ lệ hơn 70%. Đến năm 2030, phấn đấu có 16,5 triệu đoàn viên CĐ; nơi chưa có tổ chức đại diện người lao động thì phần lớn người lao động được tập hợp, tham gia một số hoạt động của CĐ Việt Nam; phấn đấu 85% trở lên các doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức CĐ ký kết được thỏa ước lao động tập thể. Đến năm 2045, hầu hết người lao động tại cơ sở là đoàn viên CĐ Việt Nam; 99% doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức CĐ ký kết được thỏa ước lao động tập thể.

Để thực hiện các mục tiêu đề ra, nghị quyết xây dựng 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Đó là: Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tập hợp, vận động đoàn viên, người lao động, tập trung phát triển đoàn viên, CĐ cơ sở; tiếp tục sắp xếp, hoàn thiện mô hình tổ chức, xây dựng đội ngũ cán bộ CĐ chuyên nghiệp, đủ phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động CĐ đáp ứng yêu cầu tình hình mới. Bên cạnh đó, xây dựng nguồn tài chính đủ mạnh để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức CĐ; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động CĐ; hoàn thiện chính sách, pháp luật, tăng cường và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan nhà nước, MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội với CĐ.

T.K