Logo Cung Cấp
Ban hành mới 8 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội

Ban hành mới 8 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội

1 tháng trước hanoimoi.com.vn

UBND thành phố Hà Nội ngày 15-6-2021 đã ban hành Quyết định số 2631/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ lĩnh vực: Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân; hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội.


Theo quyết định, danh mục 8 thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung gồm: Khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế (thời gian giải quyết trong 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ); cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ - sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế (thời gian giải quyết trong 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ); gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ - sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế (thời gian quyết trong 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ); sửa đổi giấy phép tiến hành công việc bức xạ - sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế (thời gian giải quyết trong 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ); bổ sung giấy phép tiến hành công việc bức xạ - sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế (thời gian giải quyết trong 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ); cấp lại giấy phép tiến hành công việc bức xạ - sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế (thời gian giải quyết trong 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ); cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ đối với người phụ trách an toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế (thời gian giải quyết trong 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ); đặt và tặng giải thưởng về khoa học và công nghệ của tổ chức, cá nhân cư trú hoặc hoạt động hợp pháp tại Việt Nam (thời gian giải quyết trong 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ).

Còn 7 thủ tục hành chính bị bãi bỏ gồm các thủ tục từ 1 đến 7, mục III, phần B, Quyết định số 3359/QĐ-UBND ngày 1-6-2017 của UBND thành phố Hà Nội về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ trên địa bàn thành phố Hà Nội.

UBND thành phố giao Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội có trách nhiệm rà soát, trình Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt, bãi bỏ quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được công bố tại quyết định này theo quy định.

Hoài Thu