Logo Cung Cấp
Phê duyệt Chương trình Khuyến nông TP Cần Thơ giai đoạn 2021-2025

Phê duyệt Chương trình Khuyến nông TP Cần Thơ giai đoạn 2021-2025

1 tháng trước baocantho.com.vn

UBND TP Cần Thơ vừa ban hành Quyết định số 1269/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình Khuyến nông TP Cần Thơ giai đoạn 2021-2025.


Mô hình trồng rau theo phương pháp thủy canh, đạt chuẩn VietGAP của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Minh Hòa.

Chương trình nhằm thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp đô thị. Đồng thời, nâng cao hiệu quả, chất lượng theo chuỗi giá trị, góp phần tăng trưởng ngành Nông nghiệp thành phố giai đoạn 2021-2025 gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, tiến đến xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Theo đó, hằng năm, thành phố xây dựng các mô hình khuyến nông thuộc lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, cơ giới hóa và công nghệ cao để trình diễn và nhân rộng. Các sản phẩm của mô hình được hỗ trợ đăng ký các tiêu chuẩn về an toàn vệ sinh thực phẩm, VietGAP, Global GAP, sản phẩm OCOP... Ngành Nông nghiệp thành phố tổ chức chuyển giao, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới cho khoảng 1.000 lượt cán bộ khuyến nông, nông dân hợp tác xã, nông dân sản xuất bằng hình thức trực tiếp và khoảng 50.000 lượt nông dân bằng hình thức gián tiếp. Thành phố cũng mở rộng các vùng sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn, xây dựng chứng nhận chất lượng gắn với chế biến và xuất khẩu các sản phẩm chủ lực; thành lập sàn giao dịch sản phẩm nông nghiệp gắn với xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý…

Để Chương trình Khuyến nông TP Cần Thơ giai đoạn 2021-2025 đem lại hiệu quả thiết thực, phù hợp với tình hình thực tiễn, thành phố đề ra 5 nhóm giải pháp: về cơ chế, chính sách; vận dụng linh hoạt và đổi mới phương pháp khuyến nông để nâng cao hiệu quả hoạt động khuyến nông; tăng cường công tác đào tạo, tập huấn, hội thảo tuyên truyền và nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác khuyến nông; huy động tối đa các nguồn lực, tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa công tác khuyến nông; giải pháp về nguồn lực.

Tin, ảnh: MỸ THANH