Logo Cung Cấp
Quy định mới về cung cấp sản phẩm thông tin tín dụng

Quy định mới về cung cấp sản phẩm thông tin tín dụng

1 tháng trước tapchitaichinh.vn

Cung cấp sản phẩm thông tin tín dụng là một trong những nội dung đáng chú ý trong hoạt động cung cấp tín dụng được quy định trong Nghị định số 58/2021/NĐ-CP ngày 10/6/2021 của Chính phủ.


Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Theo Điều 21, Nghị định số 58/2021/NĐ-CP quy định về hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng, kể từ ngày 15/8/2021, công ty thông tin tín dụng cung cấp sản phẩm thông tin tín dụng cho các đối tượng sử dụng sau đây:

- Tổ chức tham gia để phục vụ cho nhu cầu tìm kiếm khách hàng vay, đánh giá khách hàng vay và các mục đích hợp pháp khác theo quy định của pháp luật;

- Khách hàng vay được cung cấp sản phẩm thông tin tín dụng về chính khách hàng vay để sử dụng vào mục đích hợp pháp của khách hàng vay.

- Công ty thông tin tín dụng khác để thu thập thông tin tín dụng theo quy định tại Điều 18 Nghị định này cho hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng.

- Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để phục vụ việc quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức, cá nhân khác để phục vụ cho các mục đích hợp pháp theo quy định của pháp luật.

Sau khi có thỏa thuận với đối tượng sử dụng như trên, công ty thông tin tín dụng được quyền từ chối cung cấp sản phẩm thông tin tín dụng và có văn bản thông báo lý do từ chối (kèm các tài liệu có liên quan nếu có) cho đối tượng sử dụng trước khi dừng cung cấp sản phẩm thông tin tín dụng ít nhất 20 ngày làm việc trong trường hợp phát hiện đối tượng sử dụng vi phạm thỏa thuận đã ký kết, quy định tại Nghị định này và pháp luật có liên quan.

Theo quy định hiện hành, các công ty thông tin tín dụng thu thập thông tin tín dụng từ: Tổ chức tham gia theo cam kết, thỏa thuận cung cấp thông tin tín dụng; Công ty thông tin tín dụng khác theo thỏa thuận với công ty thông tin tín dụng; Cơ quan nhà nước theo quy định của pháp luật; Các nguồn thông tin hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Trong khi đó, sản phẩm thông tin tín dụng là báo cáo, ấn phẩm hoặc các hình thức khác mang thông tin tín dụng được công ty thông tin tín dụng tạo ra trên cơ sở thông tin tín dụng thu thập được để cung cấp cho các đối tượng sử dụng.

PV.