Logo Cung Cấp
Tổng kết 8 năm thực hiện Đề án 'Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020'

Tổng kết 8 năm thực hiện Đề án 'Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020'

1 tháng trước baoangiang.com.vn

Sáng 18-6, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 8 năm thực hiện Đề án 'Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020'. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Phước; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Trần Thị Ngọc Diễm chủ trì tại điểm cầu An Giang.


Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Trần Thị Ngọc Diễm tham gia phát biểu ý kiến tại điểm cầu An Giang

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, qua 8 năm thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020”, nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền và xã hội về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Công tác phổ cập giáo dục và xóa mù chữ được củng cố vững chắc; việc đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, chuyên môn, lý luận chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được tăng cường. Các cơ sở giáo dục đã đẩy mạnh dạy học từ xa, dạy học trực tuyến, dạy học trên truyền hình và từng bước xây dựng các khóa học trực tuyến mở đại chúng. Các thiết chế văn hóa, các phương tiện thông tin đại chúng đã tham gia cung ứng và tổ chức các chương trình giáo dục mở trên sóng phát thanh, truyền hình.

Theo đó, số lượt người tham gia các lớp cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ, các lớp phổ cập ngoại ngữ, tin học ứng dụng, giáo dục kỹ năng sống, nghề ngắn hạn tại các trung tâm học tập cộng đồng tăng hàng năm. Việc học tập cho người lớn đã được chú trọng, trình độ dân trí được nâng lên. Mạng lưới cơ sở giáo dục thường tiếp tục được củng cố và phát triển nhanh chóng về số lượng, đa dạng về mô hình, thực hiện linh hoạt, từng bước vững chắc mang lại hiệu quả thiết thực đáp ứng tốt hơn nhu cầu học tập và nhận được sự đồng thuận của nhân dân.

Tại An Giang, theo Sở Giáo dục và Đào tạo, đến nay toàn tỉnh đã phổ cập giáo dục xóa mù chữ cho 94% người trong độ tuổi từ 15 – 60 tuổi, 96% người trong độ tuổi từ 15 – 35 tuổi. Các địa phương trên toàn tỉnh đạt chuẩn phổ cập giáo dục mần non cho trẻ 5 tuổi. 100% cấp huyện củng cố vững chắc kết quả phổ cập giáo dục tiểu học, ít nhất 80% cấp xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học ở mức độ 2. Có 90% cấp xã và 80% cấp huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 2. 100% cán bộ, công chức, viên chức tham gia các chương trình học tập nâng cao trình độ ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm. 40% cán bộ, công chức, viên chức có trình độ ngoại ngữ bậc 2 và 20% có trình độ bậc 3. 95% cán bộ công chức giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý các cấp được đào tạo, bồi dưỡng theo chương trình quy định. 90% cán bộ cấp xã có trình độ chuyên môn theo chuẩn quy định. 50% lao động nông thôn tham gia học tập cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao khoa học kỹ thuật công nghệ. 156/156 xã, phường, thị trấn đều có trung tâm học tập cộng đồng. Trong đó có 29 trung tâm văn hóa học tập cộng đồng, cơ bản đáp ứng được nhu cầu học tập suốt đời cho nhân dân.

TRỌNG TÍN