Logo Cung Cấp
Nhiều chuyển biến trong thực hiện Quy chế dân chủ

Nhiều chuyển biến trong thực hiện Quy chế dân chủ

1 năm trước thanhtra.com.vn

Theo Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ (Thanh tra Chính phủ - TTCP), việc thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) trong hoạt động của TTCP, quyền làm chủ của cán bộ, đảng viên ngày càng được phát huy, ý thức chấp hành pháp luật, thực hành dân chủ được nâng cao.


Báo cáo kết quả xây dựng và thực hiện QCDC năm 2019 của Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC cho biết, nhận thức được vai trò, ý nghĩa thiết thực của việc thực hiện QCDC trong hoạt động của cơ quan, hầu hết cán bộ nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, nghiêm túc thực hiện QCDC ở cơ sở đạt hiệu quả, không khí dân chủ và ý thức dân chủ, tuân thủ chấp hành pháp luật của cán bộ được nâng lên rõ rệt.

Ngay từ đầu năm 2019, Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy TTCP chỉ đạo Công đoàn TTCP tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, tại hội nghị tiến hành kiểm điểm việc thực hiện các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, kiểm điểm việc thực hiện QCDC trong hoạt động của cơ quan. Đánh giá, tổng kết và kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện kế hoạch công tác năm 2018, thảo luận, bàn biện pháp thực hiện kế hoạch năm 2019.

Dân chủ trong cải cách thủ tục hành chính được thực hiện công khai, dân chủ, nhất là công khai tài chính, kinh phí do ngân sách cấp, các nguồn tài chính khác và quyết toán kinh phí hàng năm của cơ quan theo quy định của Bộ Tài chính; tuyển dụng, khen thưởng, kỷ luật nâng lương, nâng ngạch và việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển cán bộ, công chức, viên chức, nội quy, quy chế trong cơ quan.

Việc xây dựng kế hoạch công tác năm của TTCP được thực hiện ngay từ các cục, vụ, đơn vị, được sự tham gia góp ý của cán bộ, đảng viên. Trên cơ sở tham gia góp ý của cán bộ, đảng viên, đơn vị chức năng đã tổng hợp và trình Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy, lãnh đạo TTCP thảo luận và thống nhất, ban hành kế hoạch.

Về việc công khai hóa công vụ được thực hiện rộng rãi từ các cục, vụ, đơn vị đến lãnh đạo TTCP để cho tất cả cán bộ, đảng viên đều biết được lịch công tác hàng tuần của đơn vị, của lãnh đạo, tạo điều kiện để các đơn vị, các cán bộ, đảng viên biết và chủ động phối hợp trong công việc theo chức năng nhiệm vụ được giao.

Các cấp ủy, đơn vị thực hiện tốt QCDC gắn kết chặt chẽ công tác dân vận và việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nghiêm túc thực hiện Quy định chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động của TTCP đã tạo ra môi trường làm việc cởi mở, đoàn kết, góp phần xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Để việc thực hiện QCDC đạt kết quả, ngay từ đầu năm, Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy TTCP đã phối hợp thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác dân vận, dân chủ. Chỉ đạo các cấp ủy, các cục, vụ, đơn vị, các tổ chức đoàn thể xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện QCDC gắn với nhiệm vụ của đơn vị. Thực hiện lồng ghép kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ với các nội dung kiểm tra theo kế hoạch kiểm tra năm 2019 của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy (3 đơn vị kiểm tra, 3 đơn vị giám sát), còn lại các đảng bộ, chi bộ khác tự kiểm tra, giám sát.

Đồng thời, chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy TTCP, Ban Chấp hành Công đoàn, Ban Thanh tra nhân dân thực hiện theo kế hoạch đề ra thông qua kiểm tra, giám sát chuyên đề, kiểm tra đánh giá phân loại tổ chức đảng, tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo và Đảng ủy TTCP; kiểm tra việc thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019…

Bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, như: Việc phổ biến, triển khai các văn bản liên quan đến thực hiện quy chế dân chủ ở một số cục, vụ, đơn vị còn mang tính hình thức, hiệu quả chưa cao. Công tác kiểm tra, giám sát chưa được tiến hành thường xuyên. Sự phối hợp thực hiện QCDC của một số đơn vị chưa đồng bộ, chặt chẽ; công tác xử lý đơn thư khiếu nại, kiến nghị đôi lúc chưa được triệt để; ý thức công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính ở một số cán bộ, đảng viên có đôi lúc chưa nghiêm…

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2020, Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC TTCP cho biết, sẽ tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản của Ban Chỉ đạo Trung ương, của TTCP về thực hiện QCDC cơ sở.

Bên cạnh đó, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, cấp ủy. Phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức đoàn thể, Ban Thanh tra nhân dân, nâng cao trách nhiệm, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức…

Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, dịch vụ công trực tuyến. Tiếp tục duy trì chế độ giao ban hàng tháng của lãnh đạo TTCP với thủ trưởng các cục, vụ, đơn vị, các đoàn thể…

Tiếp tục gắn thực hiện QCDC với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Nghị quyết Trung ương khóa VI về đổi mới, sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Đồng thời, phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong việc xây dựng và thực hiện QCDC. Tập trung kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra, Ban Thanh tra nhân dân, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vụ việc vi phạm pháp luật, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị…

Phương Anh