Logo Cung Cấp
Nâng cao hiệu quả hoạt động lĩnh vực khoa học và công nghệ

Nâng cao hiệu quả hoạt động lĩnh vực khoa học và công nghệ

1 năm trước baothanhhoa.vn

Chiều 15-1, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức triển khai nhiệm vụ năm 2020.


Toàn cảnh hội nghị

Năm 2019, công tác tham mưu và thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ được giao của sở KH&CN đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Có 28 nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia và 142 nhiệm vụ cấp tỉnh được triển khai thực hiện ở tất cả các lĩnh vực đời sống, xã hội. Việc ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tiễn tiếp tục được quan tâm đẩy mạnh, góp phần nâng cao hiệu quả trong quản lý, sản xuất, kinh doanh của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Chính sách khuyến khích phát triển KH&CN trở thành khâu đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội được thực hiện hiệu quả. Đến nay, đã có 6/11 nhóm chính sách có hồ sơ đề nghị thụ hưởng chính sách với số tiền hỗ trợ hàng chục tỷ đồng. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, thanh tra, kiểm tra quản lý công nghệ, sở hữu trí tuệ, an toàn bức xạ hạt nhân, hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng được tăng cường. Hệ thống doanh nghiệp KHCN của tỉnh tiếp tục được duy trì và phát triển nằm trong TOP 3 toàn quốc với 26 DN. Hoạt động xây dựng và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát triển bền vững; công tác quản lý nhà nước về an toàn bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh được đảm bảo, không xảy ra sự cố mất mất an toàn bức xạ hạt nhân...

Tại hội nghị, đại diện các phòng, ban, đơn vị trực thuộc sở đã thao luận đưa ra nhiều giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn ở các tổ chức đoàn thể trong năm 2020. Trong đó có việc tập trung xây dựng các đề án, chương trình, kế hoạch để triển khai thực hiện hoạt động KH&CN trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025; hoàn thiện về thể chế, cơ chế, chính sách theo Kế hoạch số 162-KH/TU ngày 14-8-2019 về việc thực hiện kết luận số 50-KL/TW của Ban chấp hành trung ương (khóa XII) về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; tiếp tục nâng cao năng lực KH&CN của tỉnh cả về cơ sở vật chất, nhân lực và vốn đầu tư, đặc biệt khuyến khích nguồn vốn xã hội hóa vào hoạt động KH&CN…

Để thực hiện tốt nhiệm vụ, kế hoạch được giao năm 2020 của sở KH&CN, các tổ chức đoàn thể, các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc Sở đã phát động phong trào thi đua năm 2020. Trong đó, toàn thể công chức, viên chức và người lao động tích cực năng động, sáng tạo trong công tác, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao theo từng phòng, đơn vị; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phát huy dân chủ, thực hiện chương trình cải cách hành chính, nâng cao chất lượng công tác tham mưu...

Tại hội nghị, Công đoàn Sở KH&CN đã công bố các quyết định biểu dương, khen thưởng, cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc thực hiện nhiệm vụ năm 2019.

Trần Hằng