Logo Cung Cấp
Ngành Tài chính: Kiến nghị xử lý trên 71.674 tỷ đồng

Ngành Tài chính: Kiến nghị xử lý trên 71.674 tỷ đồng

1 năm trước thanhtra.com.vn

Ông Trần Văn Vượng, Chánh Thanh tra Bộ Tài chính cho biết, năm 2019, Thanh tra Bộ và các đơn vị có chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ đã thực hiện 99.900 cuộc thanh tra, kiểm tra; tiến hành kiểm tra 506.382 hồ sơ kê khai tại trụ sở cơ quan; bắt giữ 17. 321 vụ buôn lậu.


Thanh tra Bộ Tài chính triển khai 38 cuộc thanh tra, kiểm tra trong năm 2019. Ảnh: Trần Quý

Qua thanh tra, kiểm tra, các cơ quan chức năng đã kiến nghị xử lý về tài chính 71.674.039 triệu đồng, bao gồm: Nộp ngân sách Nhà nước (NSNN) 25.141.954 triệu đồng (trong đó, số thuế truy thu, truy hoàn 19.761.096 triệu đồng; số tiền phạt qua thanh tra, kiểm tra 5.380.858 triệu đồng); giảm khấu trừ 2.610.493 triệu đồng; giảm lỗ 42.545.588 triệu đồng; xử lý tài chính khác 1.376.004 triệu đồng. Số tiền đã nộp NSNN 17.234.488 triệu đồng.

Riêng Thanh tra Bộ Tài chính triển khai 38 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt 100% kế hoạch. Đã ban hành 36 kết luận thanh tra, báo cáo kết quả kiểm tra (bao gồm cả các cuộc thanh tra, kiểm tra năm 2018 chuyển sang). Kiến nghị xử lý tài chính 2.834.615 triệu đồng (trong đó, nộp NSNN 1.501.795 triệu đồng; ghi thu, ghi chi NSNN tiền đất 543.787 triệu đồng; thu nộp các quỹ 8.177 triệu đồng; giảm trừ dự toán, giảm trừ cấp phát kinh phí 57.048 triệu đồng; giảm trừ thanh quyết toán, không thanh toán 38.855 triệu đồng; xử lý tài chính khác 684.952 triệu đồng). Các đơn vị được thanh tra, kiểm tra đã nộp NSNN 1.110.204 triệu đồng.

Tổng cục Hải quan bắt giữ, xử lý 17.321 vụ buôn lậu trong năm 2019. Ảnh: Trần Quý

Tổng cục Thuế thực hiện 94.526 cuộc thanh tra, kiểm tra; kiểm tra 503.474 hồ sơ tại trụ sở cơ quan thuế. Kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra 62.662.260 triệu đồng bao gồm: Nộp NSNN 18.457.315 triệu đồng (trong đó, số thuế truy thu, truy hoàn 13.568.167 triệu đồng; số tiền phạt qua thanh tra, kiểm tra 4.889.148 triệu đồng); giảm khấu trừ 2.599.390 triệu đồng; giảm lỗ 41.605.555 triệu đồng. Số tiền đã nộp vào NSNN qua thanh tra, kiểm tra 13.501.795 triệu đồng.

Năm 2019, toàn ngành Thuế đã thực hiện 1.953 cuộc kiểm tra nội bộ (1.821 cuộc theo kế hoạch, 132 cuộc đột xuất). Số đơn vị phát hiện vi phạm 297 đơn vị, số tiền thuế vi phạm 71.608,3 triệu đồng. Số tiền đã nộp NSNN qua kiểm tra 14.140,8 triệu đồng.

Phát hiện 935 cán bộ thuế vi phạm, đã xử lý hành chính đối với 935 cán bộ (trong đó, kiểm điểm rút kinh nghiệm 931 người; khiển trách 1 người; cảnh cáo 2 người; buộc thôi việc 1 người), chuyển cơ quan điều tra 1 vụ.

Tổng cục Hải quan thực hiện 224 cuộc kiểm tra nội bộ tại 288 đơn vị. Tổng số tiền kiến nghị truy thu 1.114 triệu đồng. Thực hiện 169 cuộc thanh tra chuyên ngành tại 169 đơn vị. Tổng số tiền kiến nghị truy thu 237.530 triệu đồng; số tiền xử phạt vi phạm hành chính và tiền chậm nộp 39.663 triệu đồng. Số tiền đã nộp NSNN 229.024 triệu đồng.

Kiểm tra sau thông quan 4.323 cuộc; số tiền ấn định thuế 1.393.603 triệu đồng, xử phạt vi phạm hành chính 423.327 triệu đồng; đã nộp NSNN 1.846.610 triệu đồng.

Bắt giữ 17.321 vụ buôn lậu; trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 3.008.032 triệu đồng; thu ngân sách đạt 481.095 triệu đồng. Cơ quan Hải quan đã khởi tố 51 vụ, chuyển cơ quan khác khởi tố 164 vụ.

Năm 2019, Tổng cục Thuế thực hiện 94.526 cuộc thanh tra, kiểm tra; kiểm tra 503.474 hồ sơ tại trụ sở cơ quan thuế. Ảnh: Trần Quý

Kho bạc Nhà nước thực hiện 247 cuộc thanh tra chuyên ngành; kiến nghị xử lý về tài chính 23.302,9 triệu đồng. Kiểm tra thường xuyên 929 cuộc, kiểm tra đột xuất 177 cuộc. Qua kiểm tra kiến nghị xử lý tài chính 3.643 triệu đồng.

Năm 2019, ngành Tài chính tiếp 613 lượt với 673 công dân đến khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị. Qua công tác tiếp công dân đã xem xét, hướng dẫn, giải quyết 595 vụ việc. Tiếp nhận 3.885 đơn (cơ quan Bộ Tài chính 728 đơn, các tổng cục và đơn vị thuộc tổng cục 3.157 đơn), trong đó có 1.723 đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền (cơ quan Bộ Tài chính 10 đơn, các tổng cục và đơn vị thuộc tổng cục 1.713); đơn khiếu nại, tố cáo không thuộc thẩm quyền 2.162 đơn. Các đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền cơ bản đã được giải quyết.

Trần Quý