Logo Cung Cấp
Viên chức đang thi hành kỷ luật vẫn được tiếp nhận vào công chức

Viên chức đang thi hành kỷ luật vẫn được tiếp nhận vào công chức

1 năm trước thanhtra.com.vn

Đây là một trong những tồn tại được Thanh tra Bộ Nội vụ chỉ ra tại Thông báo kết luận thanh tra về việc thực hiện quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức và việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan hành chính nhà nước của UBND tỉnh Phú Thọ, giai đoạn từ 2017 đến 31/7/2019.


Kết luận thanh tra cho thấy, tại thời điểm thanh tra trực tiếp, UBND tỉnh Phú Thọ chưa phê duyệt bản mô tả công việc và khung năng lực từng vị trí việc làm đối với Sở Ngoại vụ; UBND tỉnh giao 48 biên chế viên chức làm việc trong 2 cơ quan hành chính nhà nước; còn có cơ quan, tổ chức sử dụng vượt quá 1 chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP so với chỉ tiêu được UBND tỉnh giao.

Đối với các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng, qua kiểm tra 80 hồ sơ cho thấy, các trường hợp này được UBND tỉnh thực hiện theo thẩm quyền, cơ bản đã đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật.

Tuy nhiên, tại thời điểm thanh tra, có 1 viên chức đang trong thời gian thi hành kỷ luật được tiếp nhận vào công chức, 4 công chức được tuyển dụng trong trường hợp đặc biệt chưa có chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên; Hội đồng kiểm tra, sát hạch đối với các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức và xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên có 8 thành viên.

Về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với công chức lãnh đạo, quản lý, quá trình thực hiện vẫn còn hạn chế về điều kiện, tiêu chuẩn: có 04 trường hợp giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý được tuyển dụng vào công chức theo chính sách thu hút của tỉnh; 2 công chức được bổ nhiệm trước ngày 28/12/2017 chưa có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B. Về trình tự, thủ tục, thời điểm làm quy trình và ban hành quyết định bổ nhiệm lại đối với 24 công chức còn chậm so với quy định.

Về số lượng cấp phó công chức giữ chức vụ lãnh đạo quản lý tại thời điểm thanh tra, vẫn có phòng, ban chuyên môn thuộc UBND cấp huyện có số lượng cấp phó vượt quá so với quy định 1 người.

Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy; chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan, tổ chức báo cáo cấp ủy cùng cấp tiến hành đánh giá năng lực, phẩm chất chính trị, đạo đức, uy tín, kết quả xếp loại hàng năm đối với 6 trường hợp (5 trường hợp được tuyển dụng theo chính sách thu hút của tỉnh; 1 trường hợp được tuyển dụng trong trường hợp đặc biệt) để xem xét, xử lý theo thẩm quyền và theo hướng dẫn chung tại thông báo kết luận số 43/2017 của Bộ Chính trị, kết luận số 48/2019 của Ban Bí thư và các văn bản hướng dẫn của Đảng.

Đồng thời, rà soát điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục đối với các trường hợp được tuyển dụng, bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý từ tháng 6/2012 đến nay, kịp thời phát hiện các trường hợp được bổ nhiệm trước ngày 28/12/2017 còn chưa đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn cử đi đào tạo, bồi dưỡng để bổ sung, hoàn thiện theo quy định.

Miễn nhiệm, không bổ nhiệm lại, thu hồi quyết định bổ nhiệm đối với các trường hợp từ sau ngày 28/12/2017 không đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn, vi phạm về trình tự, thủ tục được quy định tại các văn bản của Đảng.

Thanh tra Bộ Nội vụ cũng lưu ý Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, thủ trưởng các cơ quan, tổ chức cùng chịu trách nhiệm đối với các tồn tại, hạn chế có liên quan nêu trong kết luận thanh tra này; Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để có hình thức xử lý theo quy định.

Phương Anh