Logo Cung Cấp
Ford Việt Nam đầu tư 82 triệu USD mở rộng nhà máy

Ford Việt Nam đầu tư 82 triệu USD mở rộng nhà máy

1 năm trước vnews.gov.vn


https://vimeo.com/384996686