Logo Cung Cấp
Tổng doanh thu Khối Doanh nghiệp Trung ương ước đạt 1,73 triệu tỷ đồng

Tổng doanh thu Khối Doanh nghiệp Trung ương ước đạt 1,73 triệu tỷ đồng

1 năm trước dangcongsan.vn

Đó là số liệu báo cáo tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương diễn ra ngày 15/1/2020. Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương tới dự và chỉ đạo.


Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu chỉ đạo.

Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hoàng Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban quản lý Vốn nhà nước tại Doanh nghiệp; đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW…

Báo cáo tại Hội nghị cho biết, năm 2019, Đảng ủy Khối DNTW và các cấp ủy Đảng trong toàn Đảng bộ Khối đã hoàn thành tốt công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị. Công tác tuyên truyền, học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương có nhiều đổi mới, được tổ chức chu đáo, phù hợp với tình hình cụ thể các doanh nghiệp; triển khai Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ IV-2019 (Giải Búa liềm vàng); đã có 912 ý kiến của các đơn vị trong Khối gửi tham gia Cuộc vận động “Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế”. Ban Chỉ đạo 35 của Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc đã tích cực thực hiện công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Trong công tác tổ chức, cán bộ, Đảng ủy Khối phối hợp chặt chẽ và có hiệu quả với ban cán sự các bộ ngành liên quan, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ trực thuộc tích cực triển khai đạt kết quả tốt trong việc kiện toàn cán bộ chủ chốt cấp ủy và doanh nghiệp; Xây dựng và trình Bộ Chính trị Đề án sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; chỉ đạo triển khai có hiệu quả việc hợp nhất cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng với cơ quan chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng của doanh nghiệp. Đến nay, đã có 29/31 đảng bộ cấp trên cơ sở triển khai thực hiện việc hợp nhất, qua đó giảm số đầu mối cơ quan tham mưu trong doanh nghiệp, tổ chức, bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Khối được triển khai thực hiện thường xuyên, đúng quy trình, quy định, góp phần giữ vững và tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong toàn đảng bộ. Đảng ủy Khối và cấp ủy các cấp trong Đảng bộ Khối đã tiến hành kiểm tra 1.078 tổ chức đảng, 5.424 đảng viên, qua kiểm tra, đã thi hành kỷ luật 284 đảng viên; giám sát chuyên đề đối với 1.088 tổ chức đảng, 4.678 đảng viên, qua giám sát đã phát hiện 05 đảng viên có dấu hiệu vi phạm và chuyển kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với 04 đảng viên. Công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới, tập trung giải quyết kịp thời, có hiệu quả nguyện vọng chính đáng của người lao động.

Hầu hết các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại trong Khối thực hiện cơ bản đạt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong năm 2019, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí là công vụ vật chất quan trọng để Chính phủ điều tiết, ổn định kinh tế vĩ mô và thực hiện an sinh xã hội. Kết quả so với năm 2018, tổng doanh thu của các tập đoàn, tổng công ty trong Khối ước đạt 1,73 triệu tỷ đồng, tăng 6,1%; lợi nhuận trước thuế của các đơn vị trong Khối ước đạt trên 157,6 nghìn tỷ đồng, tăng 3,7%; đóng góp lớn vào ngân sách nhà nước trên 258,2 nghìn tỷ đồng. Có 16/30 doanh nghiệp và ngân hàng trong Khối có lợi nhuận trên 1.000 tỷ đồng; 8/30 đơn vị trong Khối nộp ngân sách nhà nước trên 5.000 tỷ đồng…, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế chung của cả nước; tiếp tục đi đầu thực hiện các hoạt động an sinh xã hội và Nghị quyết 30a của Chính phủ với tổng số tiền 1.850 tỷ đồng; đảm bảo việc làm ổn định, duy trì và nâng cao thu nhập, đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình và đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm trao tặng Bằng khen cho các đảng bộ xuất sắc

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Nguyễn Văn Bình ghi nhận, biểu dương những kết quả và đóng góp quan trọng của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, sự nỗ lực vượt khó của các tập thể, cán bộ, đảng viên, người lao động tại các doanh nghiệp, đơn vị trong Khối, góp phần vào những thành quả phát triển kinh tế - xã hội nước ta trong năm 2019.

Nhất trí với những đánh giá về những hạn chế, tồn tại trong năm 2019, đồng chí Nguyễn Văn Bình đề nghị Đảng ủy Khối Doanh nghiệp phân tích sâu hơn, kỹ hơn về nguyên nhân của những hạn chế như: nhiều doanh nghiệp Nhà nước chậm cổ phần hóa, sắp xếp theo như các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và tiến độ đề ra; nhiều tiến độ, dự án yếu kém chậm được xử lý, kết quả chưa thực chất.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình đề nghị trong năm 2020, Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc cần tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả và thực chất các Nghị quyết, Kết luận, Chỉ thị BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Khối đối với các đảng ủy trực thuộc trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng, gắn kết quả triển khai với công tác đánh giá, bổ nhiệm cán bộ, công tác thi đua và khen thưởng.

Quán triệt và thực hiện tốt nhiệm vụ các trọng tâm theo chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc của Chính phủ với các địa phương để tổng kết công tác năm 2019 và bàn về việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2020.

Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, thực hiện theo hướng thiết thực, hiệu quả, phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ cương của đảng trong suốt quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội, chuẩn bị các điều kiện, đặc biệt là công tác nhân sự cấp ủy ở cơ sở để tổ chức thành công Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình cũng yêu cầu cần nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra giám sát trên cơ sở quán triệt sâu sắc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng và chỉnh đốn đảng. Tập trung giải quyết dứt điểm các đơn thư, vụ việc, tiến hành xem xét kỷ luật nghiêm minh, khách quan. Đẩy mạnh thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm, tạo môi trường lành mạnh cho cán bộ, đảng viên, người lao động trong Khối yên tâm gắn bó và đóng góp xây dựng doanh nghiệp phát triển.

Các cấp ủy cần tập trung lãnh đạo các doanh nghiệp thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và tiếp tục tái cơ cấu doanh nghiệp. Đẩy mạnh thực hiện cơ cấu lại các tổ chức tín dụng, ngân hàng theo Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu của giai đoạn 2016 - 2020” của Thủ tướng Chính phủ. Tập trung thực hiện đảm bảo chất lượng, tiến độ các dự án, công trình đầu tư nhà nước; tiếp tục xử lý có hiệu quả, dứt điểm các dự án kém hiệu quả, thua lỗ./.

Hiền Hòa