Logo Cung Cấp
Tích cực tham gia xây dựng xã hội học tập

Tích cực tham gia xây dựng xã hội học tập

1 năm trước www.baodongnai.com.vn

UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch của Ban TVTU về việc triển khai thực hiện Kết luận số 49-KL/TW ngày 10-5-2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.


Kế hoạch nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức của hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân về mục đích, ý nghĩa của học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập. Từ đó tích cực tham gia xây dựng xã hội học tập bằng các nội dung và hình thức phù hợp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân.

Kế hoạch cũng đề ra mục tiêu cụ thể về xóa mù chữ và phổ cập giáo dục với trên 99% người trong độ tuổi từ 15-60 và trên 99,5% người trong độ tuổi 15-35 biết chữ; nâng cao trình độ tin học, ngoại ngữ với 100% cán bộ, công chức, viên chức tham gia các chương trình học tập nâng cao trình độ ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm; nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề người lao động...

Để thực hiện các mục tiêu trên, kế hoạch đề ra các giải pháp như: tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền về xây dựng xã hội học tập; phát huy vai trò của các tổ chức chính tri - xã hội, xã hội nghề nghiệp, động viên, tạo điều kiện để mọi người tham gia học tập; phát triển tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động và đa dạng các mô hình học tập...

Bảo Hân