Logo Cung Cấp
Lấy ý kiến về Dự thảo quy trình tiếp công dân trong ngành Kiểm sát nhân dân

Lấy ý kiến về Dự thảo quy trình tiếp công dân trong ngành Kiểm sát nhân dân

1 năm trước kiemsat.vn

Viện kiểm sát nhân dân tối cao đang lấy ý kiến về dự thảo Quy định về quy trình tiếp công dân trong ngành Kiểm sát nhân dân.


Mục đích của việc tiếp công dân là hướng dẫn công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đúng quy định pháp luật, góp phần tuyên truyền, phổ biến pháp luật.

Đồng thời, tiếp nhận khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền giải quyết của Viện trưởng Viện kiểm sát cấp mình để xem xét, ra quyết định giải quyết khiếu nại; kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý tố cáo; xem xét, giải quyết kiến nghị, phản ánh; trả lời cho công dân biết theo quy định của pháp luật.

Viện kiểm sát nhân dân quản lý việc tiếp nhận thông tin khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thông qua Sổ tiếp công dân và phần mềm quản lý công tác tiếp công dân.

Sổ tiếp công dân và phần mềm quản lý công tác tiếp công dân phải có các nội dung theo những tiêu chí như: số thứ tự, ngày tiếp, họ tên, địa chỉ người khiếu nại, số lượng người khiếu nại, nội dung sự việc, quá trình xem xét, giải quyết của các đơn vị có thẩm quyền và những yêu cầu, đề nghị của người khiếu nại, tóm tắt việc xử lý. Sổ tiếp công dân được thực hiện theo Mẫu của Ngành.

Kiểm sát viên tiếp công dân (Nguồn ảnh: VKSND tỉnh Lạng Sơn)

Quy định về việc ghi âm, ghi hình

Trường hợp người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh có nhu cầu ghi âm, ghi hình trong quá trình tiếp dân thì người tiếp công dân phải yêu cầu người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh nêu rõ mục đích của việc ghi âm, ghi hình. Đồng thời giải thích đơn vị tiếp công dân đã có thiết bị ghi âm, ghi hình và việc sử dụng hình ảnh, âm thanh từ việc ghi âm, ghi hình không đúng pháp luật có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật. Nội dung giải thích và mục đích của việc ghi âm, ghi hành phải được ghi vào biên bản tiếp công dân.

Trường hợp tại nơi tiếp công dân đã gắn thiết bị ghi âm, ghi hình tự động thì người tiếp công dân kiểm tra thiết bị trước khi thực hiện việc tiếp công dân. Trường hợp tại nơi tiếp công dân không gắn thiết bị ghi âm, ghi hình tự động thì người tiếp công dân báo cáo, đề nghị lãnh đạo đơn vị cử cán bộ hỗ trợ việc ghi âm, ghi hình trước khi thực hiện việc tiếp công dân.

Công Minh