Logo Cung Cấp
Ai cũng có thể làm việc tốt

Ai cũng có thể làm việc tốt

1 năm trước www.baodongnai.com.vn

Năm 2020 là năm tổ chức đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025), tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.


Những tấm gương người tốt - việc tốt tiêu biểu giao lưu tại Hội nghị tuyên dương Người tốt - việc tốt năm 2019. Ảnh: V.Truyên

Nhằm tiếp tục phát huy thành quả của Chương trình Người tốt - việc tốt năm 2019, đồng thời đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động nhân ái, tình nguyện, vì cộng đồng kết thành những bông hoa tươi thắm chào mừng đại hội Đảng các cấp, Ban chủ nhiệm Chương trình 7 Người tốt - việc tốt của tỉnh phát động phong trào thi đua thực hiện Chương trình Người tốt - việc tốt năm 2020 đến toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân trong tỉnh.

Cụ thể, kêu gọi mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, công nhân, nông dân, trí thức, nhà giáo, thầy thuốc, nhà nghiên cứu khoa học, văn nghệ sĩ, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên, đồng bào các tôn giáo, các dân tộc... tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Học tập đi đôi với làm theo, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành sinh hoạt thường xuyên với trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi công dân, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị và nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ chủ chốt các cấp.

Qua đó, nhân rộng những tấm gương tiêu biểu với phương châm “một người làm việc tốt tác động đến nhiều người làm việc tốt”. Việc nêu gương của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt các cấp, của cán bộ đảng viên, quần chúng ưu tú sẽ có tác động tích cực, thuyết phục, góp phần nâng cao chất lượng các điển hình thông qua việc rèn luyện nhân cách, đạo đức, bồi đắp trí tuệ, năng lực sáng tạo, thể chất, tâm hồn, nêu cao trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân tuân thủ pháp luật. Việc tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua trong cơ quan, đơn vị, đoàn thể và các hoạt động từ thiện xã hội, cộng đồng sẽ hình thành, bồi đắp trong mỗi con người Đồng Nai nhiều đức tính tốt đẹp, lòng nhân ái, đức hy sinh, đề cao tinh thần yêu nước, lương tâm, trách nhiệm đối với chính bản thân mình, với gia đình, với địa phương, với cộng đồng, xã hội, với Đồng Nai và Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đồng chí Phạm Tấn Linh đề nghị, chủ nhiệm các chương trình người tốt - việc tốt của các huyện, thành phố và Đảng ủy trực thuộc tỉnh, các cơ quan truyền thông đại chúng bằng nhiều hình thức đa dạng, sáng tạo, thiết thực, tiếp tục phát động trong cán bộ, công chức, viên chức từ tỉnh đến cơ sở tích cực tham gia, hưởng ứng phong trào Người tốt - việc tốt. Kịp thời phát hiện, biểu dương những điển hình tiên tiến, xây dựng con người Đồng Nai với những đức tính tốt đẹp, tư tưởng tích cực, trong sáng, lối sống lành mạnh, “mỗi người vì mọi người”, yêu Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, có ý chí vươn lên, xây dựng Đồng Nai ngày càng phát triển toàn diện, bền vững trong thời kỳ mới.

An Yên - Văn Truyên