Logo Cung Cấp
Trường Đại học Vinh được tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ 6 bậc

Trường Đại học Vinh được tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ 6 bậc

1 năm trước haiquanonline.com.vn

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa có công văn đồng ý cho trường Đại học Vinh tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo Khung đánh giá năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam.


Hiện có 9 đơn vị được tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam.

Bộ GD&ĐT yêu cầu trường Đại học Vinh đăng tải công khai "Đề án tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam" trên Cổng thông tin điện tử của trường, Cổng thông tin điện tử của Bộ GD&ĐT và các phương tiện thông tin đại chúng.

Đồng thời, thực hiện nghiêm túc Thông tư số 23/2017/TT-BGDĐT ngày 19/9/2017 của Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam.

Nhà trường thực hiện cấp phát, quản lý chứng chỉ theo đúng quy định hiện hành của Bộ GD&ĐT. Cần đảm bảo người sử dụng chứng chỉ có thể tra cứu thông tin về chứng chỉ trên trang thông tin điện tử (website) chính thức của Nhà trường.

Báo cáo kế hoạch tổ chức thi; thời gian, địa điểm của từng đợt thi; tổng hợp, đánh giá kết quả thi sau mỗi đợt thi gửi về Bộ GD&ĐT (qua Cục Quản lý chất lượng) để phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo.

Trước đó, tháng 5/2019, Bộ GD&ĐT công bố danh sách 8 đơn vị đủ điều kiện tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Như vậy, hiện nay 9 đơn vị đủ điều kiện tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam, cụ thể: Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội; Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng; Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế; Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh; Trường Đại học Sư phạm Hà Nội; Trường Đại học Hà Nội; Đại học Thái Nguyên; Trường Đại học Cần Thơ; Trường Đại học Vinh.

Mới đây, Bộ GD&ĐT cũng ban hành thông tư bãi bỏ các quy định về kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên tại Quyết định số 30/2008/QĐ-BGDĐT ngày 6/6/2008 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Quy định về tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo chương trình giáo dục thường xuyên. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/1/2020.

Các trung tâm ngoại ngữ, tin học trường đại học sẽ không được tổ chức thi, kiểm tra và cấp các chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trình độ A, B, C.

Đỗ Hòa