Logo Cung Cấp
Chứng nhận kiểm dịch thực vật nhập khẩu trên Cơ chế một cửa quốc gia

Chứng nhận kiểm dịch thực vật nhập khẩu trên Cơ chế một cửa quốc gia

1 năm trước nongnghiep.vn

Việc cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật nhập khẩu trên phần mềm mới thông qua Cơ chế một cửa quốc gia sẽ bắt đầu từ ngày 25/3/2020.


Làm thủ tục kiểm dịch thực vật tại Chi cục Kiểm dịch Thực vật Vùng 2. Ảnh: Thanh Sơn.

Theo Tổng cục Hải quan, Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NN-PTNT) đã có văn bản số 439/BVTV-VP thông báo sẽ chính thức thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật nhập khẩu, kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu, kiểm tra nhà nước về chất lượng thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản có nguồn gốc thực vật nhập khẩu thông qua Cơ chế một cửa quốc gia từ ngày 25/3/2020.

Theo Cục Bảo vệ thực vật, đến nay, công tác xây dựng hệ thống đã cơ bản hoàn thành để sẵn sàng đưa vào triển khai.

Nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, đồng thời thực hiện đúng các chủ trương của Chính phủ về cải cách hành chính, Cục Bảo vệ thực vật đã đề nghị Tổng cục Hải quan phối hợp hoàn thiện các công tác chuẩn bị để doanh nghiệp và các cán bộ kiểm dịch thực vật chính thức thực hiện thủ tục hành chính nêu trên đối với: Các lô hàng chỉ thực hiện kiểm dịch thực vật và các lô hàng thức ăn chăn nuôi có nguồn gốc thực vật nhưng chưa có quy chuẩn kỹ thuật, vừa phải thực hiện kiểm dịch thực vật, vừa phải kiểm tra chất lượng nhập khẩu.

Cục Bảo vệ thực vật cũng đề nghị Tổng cục Hải quan thông báo đến Cục Hải quan các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan có liên quan khác của Hải quan về việc chấp nhận chứng từ điện tử của các lô hàng trên được cấp thông qua Cơ chế một cửa quốc gia.

Bên cạnh đó, cơ quan kiểm dịch thực vật cũng sẽ hỗ trợ cấp bản Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật hoặc Giấy đăng ký kiểm tra hoặc Thông báo kết quả kiểm tra nhà nước, hoặc Giấy xác nhận chất lượng cho người làm thủ tục trong các trường hợp có sự cố hoặc hệ thống điện tử bị lỗi, chưa thông suốt. Trong trường hợp này, đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố hỗ trợ chấp nhận chứng từ giấy.

Đối với các lô hàng khác không thuộc hai trường hợp trên thì tiếp tục sử dụng chứng từ giấy cho đến khi hệ thống được cập nhật theo quy định tại Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/1/2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi.

Kể từ ngày thủ tục cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật nhập khẩu, kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu, kiểm tra nhà nước về chất lượng thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản có nguồn gốc thực vật nhập khẩu (gọi là phần mềm mới) triển khai trên Cổng thông tin một cửa quốc gia đến hết ngày 30/4/2020, các Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật được cấp từ phần mềm mới và phần mềm cũ (Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật hiện đang được cấp trên Cổng thông tin một cửa quốc gia, triển khai từ năm 2016) sẽ có giá trị như nhau dùng để làm thủ tục thông quan hàng kiểm dịch.

Sau thời gian trên, toàn bộ Giấy chứng nhận Kiểm dịch thực vật nhập khẩu sẽ được cấp trên phần mềm mới.

Sơn Trang