Logo Cung Cấp
Triển khai thi hành Luật Thi hành án hình sự năm 2019 trong ngành KSND

Triển khai thi hành Luật Thi hành án hình sự năm 2019 trong ngành KSND

1 năm trước baovephapluat.vn

VKSND tối cao vừa ban hành Kế hoạch số 196/KH-VKSTC về việc triển khai thi hành Luật Thi hành án hình sự năm 2019 trong ngành KSND, với mục đích nhằm nâng cao nhận thức của toàn Ngành về vị trí, vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn của VKSND trong công tác kiểm sát thi hành án hình sự.


Nhiệm vụ quan trọng của VKSND các cấp

Luật Thi hành án hình sự số 41/2014/QH14 được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 7 ngày 14/6/2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2020.

Theo Kế hoạch 196/KH-VKSTC, việc triển khai thi hành nhằm phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện đầy đủ, hiệu quả các quy định của Luật, nhất là những quy định liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của VKSND nhằm nâng cao nhận thức của toàn Ngành về vị trí, vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn của VKSND trong công tác kiểm sát thi hành án hình sự.

Đồng thời, nhằm nâng cao trách nhiệm triển khai thi hành Luật của các đơn vị, Viện kiểm sát các cấp. Kịp thời phát hiện và đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thi hành quy định của Luật.

Toàn cảnh Hội nghị tập huấn công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự trong ngành KSND

Việc triển khai thi hành Luật phải bảo đảm sự chỉ đạo chặt chẽ, thống nhất của Lãnh đạo VKSND các cấp. Xác định việc tổ chức triển khai thực hiện các quy định của Luật liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của VKSND là một trong những nhiệm vụ quan trọng của VKSND các cấp; hằng năm, cần được thực hiện ở tất cả VKSND các cấp.

Các đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì hoặc tham gia phối hợp thực hiện phải tích cực, chủ động triển khai thực hiện Kế hoạch theo đúng nội dung, tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, bảo đảm việc thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm, cơ chế phối hợp giữa các đơn vị, Viện kiểm sát các cấp nhằm bảo đảm triển khai thi hành Luật kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả.

Cụ thể các nội dung triển khai

Về các nội dung triển khai thi hành Luật, Kế hoạch số 196/KH-VKSTC nêu rõ, trước hết là tổ chức tập huấn nội dung của Luật. Theo đó, tập huấn chuyên sâu, toàn diện nội dung của Luật cho các Kiểm sát viên, công chức khác của VKSND các cấp làm công tác kiểm sát thi hành án hình sự để nắm vững quy định mới của Luật, trọng tâm là các quy định liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của VKSND.

Cùng với đó, trên cơ sở những nội dung mới của Luật và Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thi hành án hình sự năm 2019 (ban hành kèm theo Quyết định số 1041/QĐ-TTg ngày 19/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ), rà soát, xây dựng, phối hợp xây dựng văn bản hướng dẫn thực hiện quy định của Luật.

Vụ 14 chủ trì, phối hợp với Vụ 8 tham mưu cho Lãnh đạo VKSND tối cao phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và các cơ quan hữu quan rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc ban hành văn bản mới quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật.

Viện kiểm sát kiểm sát công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự (Ảnh minh họa)

Vụ 8 chủ trì phối hợp với Vụ 14 và các đơn vị có liên quan thuộc VKSND tối cao, Viện kiểm sát quân sự trung ương nghiên cứu, rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thực hiện các quy định có liên quan, gồm: Quy chế công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự (ban hành kèm theo Quyết định số 501/QĐ-VKSTC ngày 21/12/2017 của Viện trưởng VKSND tối cao); các biểu mẫu nghiệp vụ về công tác kiểm sát thi hành án hình sự ban hành kèm theo Quyết định số 39/QĐ-VKSTC ngày 26/1/2018 của Viện trưởng VKSND tối cao (Thời gian thực hiện: từ quý IV năm 2019).

Sửa đổi, bổ sung biểu thống kê, hệ thống sổ liên quan hoạt động của VKSND trong công tác kiểm sát thi hành án hình sự. Theo đó, Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin; Văn phòng, VKSND tối cao chủ trì phối hợp với Vụ 8 và các đơn vị có liên quan thuộc VKSND tối cao, Viện kiểm sát quân sự trung ương sửa đổi, bổ sung biểu thống kê, hệ thống sổ cho phù hợp với quy định mới của Luật, bảo đảm thể hiện đầy đủ, toàn diện, chính xác kết quả thống kê liên quan hoạt động của VKSND trong công tác kiểm sát thi hành án hình sự.

Mặt khác, Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội; Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thuộc VKSND tối cao rà soát, biên soạn lại giáo trình và tài liệu phục vụ công tác giảng dạy, bồi dưỡng chuyên sâu về công tác kiểm sát thi hành án hình sự (Thời gian hoàn thành: năm 2020).

Viện kiểm sát cấp trên hướng dẫn, giải đáp vướng mắc về pháp luật, nghiệp vụ và trả lời thỉnh thị liên quan đến quy định mới của Luật và các văn bản hướng dẫn thực hiện quy định của Luật; công tác kiểm sát thi hành án hình sự cho Viện kiểm sát cấp dưới.

Vụ 8 tham mưu cho Lãnh đạo VKSND tối cao xây dựng, đưa vào Chương trình, kế hoạch công tác của Ngành việc triển khai, thực hiện Luật; định kỳ kiểm tra, theo dõi việc triển khai thực hiện Chương trình, Kế hoạch của VKSND các cấp.

Liên quan đến việc tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện Luật, định kỳ hàng năm VKSND các cấp đánh giá việc triển khai thực hiện Luật; VKSND các cấp có trách nhiệm báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện ở địa phương, đơn vị mình quản lý theo yêu cầu chung hoặc theo yêu cầu của VKSND tối cao (Thời gian thực hiện: từ năm 2020).

Ngoài ra, Cục 3 chủ trì, phối hợp với VKSND các cấp lập dự toán kinh phí bảo đảm cho các hoạt động triển khai thi hành Luật, gửi cơ quan tài chính có thẩm quyền xét duyệt. Văn phòng, Vụ 13 chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện tìm kiếm, sắp xếp nguồn kinh phí từ các dự án quốc tế để phục vụ việc tổ chức các hội nghị tập huấn, tuyên truyền, phổ biến Luật (Thời gian thực hiện: từ quý IV/năm 2019 và những năm tiếp theo).

Cục 3 chủ trì, VKSND các cấp rà soát, đề xuất bổ sung trang thiết bị, phương tiện làm việc cho Kiểm sát viên làm công tác kiểm sát thi hành án hình sự thuộc VKSND các cấp. Cục 2 chủ trì, phối hợp với Văn phòng và các đơn vị có liên quan thực hiện nghiên cứu, tham mưu giúp lãnh đạo VKSND tối cao tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ các công tác kiểm sát thi hành án hình sự.

VKSND tối cao yêu cầu Thủ trưởng đơn vị thuộc VKSND tối cao, Viện trưởng VKSND cấp cao, Viện trưởng VKSND cấp tỉnh, Viện trưởng VKSND cấp huyện và Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn có trách nhiệm quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này.

P.V