Logo Cung Cấp
Tổ công tác của Bộ trưởng Đào Ngọc Dung làm việc với Vụ Bảo hiểm xã hội

Tổ công tác của Bộ trưởng Đào Ngọc Dung làm việc với Vụ Bảo hiểm xã hội

1 năm trước baodansinh.vn

Chiều 22/11/2019, Tổ công tác của Bộ trưởng theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chỉ đạo, kết luận, nhiệm vụ của Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban cán sự Đảng Bộ và Bộ trưởng giao các đơn vị thuộc Bộ (sau đây gọi tắt là Tổ công tác của Bộ trưởng) đã có buổi làm việc với Vụ Bảo hiểm xã hội về tình hình các nhiệm vụ được giao trong năm 2019. Ông Nguyễn Bá Hoan, Chánh Văn phòng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Tổ trưởng Tổ công tác chủ trì buổi làm việc.


Ông Nguyễn Bá Hoan, Chánh Văn phòng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Tổ trưởng Tổ công tác chủ trì buổi làm việc.

Báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019 tại buổi làm việc với Tổ công tác của Bộ trưởng, ông Phạm Trường Giang, Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm xã hội (BHXH) báo cáo: Trên cơ sở các nhiệm vụ được giao trong Nghị quyết của Chính phủ, các Quyết định của Bộ, lãnh đạo Vụ đã nhận được sự chỉ đạo sát sao của Bộ trưởng, Lãnh đạo Bộ, sự phối hợp của các đơn vị trong Bộ và của các bộ, ngành liên quan, đồng thời, với sự nỗ lực của các công chức trong đơn vị để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Cụ thể, tới thời điểm tháng 11/2019, Vụ đã triển khai 20 nhiệm vụ, cụ thể như một số nhiệm vụ: Trình Bộ trình Chính phủ 01 Nghị định, 02 quyết định của Thủ tướng, 02 Thông tư (được giao tại Quyết định số 16/QĐ-LĐTBXH ngày 07/01/2019). Trình Bộ ban hành Kế hoạch 1903/QĐ-LĐTBXH về ban hành kế hoạch của Bộ thực hiện Nghị quyết 125/NQ-CP của Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW; trình Bộ trưởng thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ ký Báo cáo số 18/BC-CP về tình hình thực hiện chính sách, chế độ BHXH, quản lý và sử dụng quỹ BHXH; trình Bộ Báo cáo số 42/BC-LĐTBXH về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 125/NQ-CP;…

Bên cạnh đó, các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ trên Hệ thống cơ sở dữ liệu theo dõi liên quan tới lĩnh vực tham mưu của Vụ cũng đều được xử lý nhanh chóng, đảm bảo chất lượng yêu cầu.

Trên cơ sở ứng dụng CNTT trong việc quản lý văn bản tại đơn vị, hiện nay Vụ BHXH đã thực hiện việc tiếp nhận văn bản được Văn phòng Bộ chuyển đến trên Phần mềm Emolisa. Trong 10 tháng đầu năm 2019, Vụ tiếp nhận và xử lý hơn 500 văn bản do các cơ quan chuyển đến trên phần mềm Emolisa. Vụ đã triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của đơn vị như: tăng cường giao nhiệm vụ cho các công chức thông qua hệ thống thư điện tử; tiếp nhận và xử lý kiến nghị của người dân qua cổng thông tin điện tử; Theo dõi lịch họp, lịch công tác online trong toàn đơn vị có hệ thống thông báo và tổng hợp thông qua phần mềm Google calendar; sử dụng phần mềm Dropbox trong việc chia sẻ tài liệu tham khảo, văn bản mẫu, văn bản điều hành, số liệu.

Về tăng cường các giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH, Vụ đã trình Bộ trưởng ban hành Kế hoạch số 2276/KH-LĐTBXH về phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện. Tính đến 21/11/2019, tổng số đối tượng tham gia BHXH tự nguyện gần 500 nghìn người (kết quả tăng trong năm 2019 tương đương với cả giai đoạn 2008 - 2018). Bên cạnh đó, chất lượng phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện tăng rõ rệt khi độ tuổi trung bình tham gia là 36 tuổi thay vì 50 tuổi như trước đây.

Về hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về BHXH, Vụ đã phối hợp với các đơn vị chuyên môn thuộc các Bộ, ngành như: Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, BHXH Việt Nam tham gia các đoàn kiểm tra, giám sát. Phối hợp với BHXH Việt Nam, Cục Việc làm thực hiện hoạt động tuyên truyền đối thoại chính sách pháp luật BHXH, BHTN tại hơn 20 tỉnh, thành phố. Thường xuyên có văn bản hướng dẫn, giải đáp những nội dung vướng mắc về chính sách BHXH cho các địa phương, các Bộ, ngành và doanh nghiệp.

Về một số đầu việc đang trong quá trình thực hiện, Tổ trưởng Tổ công tác Nguyễn Bá Hoan đề nghị Vụ BHXH nêu rõ những khó khăn, vướng mắc. Về vấn đề này, Vụ trưởng Phạm Trường Giang cho biết, mặc dù đã luôn chủ động trong điều hành công việc nhưng một số nhiệm vụ được giao bổ sung có nội dung tương đối phức tạp nên trong quá trình thực hiện còn gặp khó khăn. Trong công tác giải quyết đơn thư, tuy đã có rất nhiều cố gắng nhưng vẫn thực sự xử lý được triệt để, đặc biệt là những vụ việc đã được Vụ giải đáp nhiều lần và không thể xử lý do vướng mắc trong quy định pháp luật từ những thời gian trước, tuy nhiên người dân tiếp tục gửi đơn đến các Đại biểu Quốc hội, Văn phòng Chính phủ và trực tiếp đến trụ sở tiếp dân của Bộ để gặp lãnh đạo Bộ đề nghị xử lý.

Việc áp dụng phần mềm quản lý eMolisa vào quá trình quản lý nghiệp vụ công văn, đơn thư của đơn vị liên kết với phần mềm quản lý văn bản của Bộ và hỗ trợ đơn vị trong quản lý văn bản đến Vụ còn gặp một số khó khăn như không thể trích xuất dữ liệu để phục vụ cho việc tổng hợp chỉ đạo, điều hành và công tác xây dựng các Báo cáo (hầu hết phải làm thủ công). Chưa tạo sự liên kết, kết nối giữa các trường dữ liệu cho nên rất khó khăn cho việc tra cứu, không thể tra cứu dữ liệu trên trục liên thông...

Kết luận buổi làm việc, ông Nguyễn Bá Hoan đánh giá cao những kết quả Vụ BHXH đã đạt được trong năm 2019. Về những nhiệm vụ cụ thể, Tổ trưởng Tổ công tác đề nghị Vụ BHXH tập trung xử lý, tháo gỡ vướng mắc trong việc hoàn thiện các nhiệm vụ được giao, cụ thể:

- Khẩn trương báo cáo Bộ trưởng những nội dung giải trình liên quan của Đề án Đề án thí điểm gói bảo hiểm xã hội ngắn hạn linh hoạt để người lao động có nhiều sự lựa chọn tham gia thụ hưởng và Nghị định quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm xã hội. Phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp để đề ra giải pháp xử lý dứt điểm, không để nợ đọng 02 đề án trên trong năm 2019.

- Phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Nội vụ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Văn phòng Chính phủ sớm hoàn thiện Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam trình Chính phủ ban hành trong tháng 12/2019.

- Xây dựng kế hoạch, đăng ký các Đề án xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2020, tập trung cho kế hoạch sửa Luật Bảo hiểm xã hội vào năm 2021 cùng với việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội hành, phù hợp với Bộ luật Lao động (sửa đổi) vừa được thông qua.

- Đôn đốc, tổng hợp báo cáo của các đơn vị liên quan để xây dựng, hoàn thiện Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 125/NQ-CP ngày 08/10/2018 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23 tháng 5 năm 2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội và Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/8/2018 của Chính phủ về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội.

"Vụ Bảo hiểm xã hội cần tăng cường phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả với các đơn vị của Văn phòng Chính phủ và các đơn vị của Bộ trong triển khai nhiệm vụ được giao, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trong năm 2019 và các năm tiếp theo", Tổ trưởng Tổ công tác Nguyễn Bá Hoan, nhấn mạnh.

HUYỀN MINH