Logo Cung Cấp
Tập trung chỉ đạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Tập trung chỉ đạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Bình Phước

1 năm trước batdongsan.petrotimes.vn

Trong thời gian qua, công tác quản lý nhà nước về đất đai của tỉnh Bình Phước được tập trung chỉ đạo, đạt kết quả trên nhiều mặt, điển hình là công tác quy hoạch, giao đất, cho thuê đất; công tác đo đạc, cấp Giấy chứng nhận và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; giá đất và bồi thường, hỗ trợ, tái định cư,...


Về quy hoạch, giao đất, cho thuê đất

Về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, UBND tỉnh Bình Phước đã hoàn thành việc lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2016 - 2020) cấp tỉnh theo quy định của Luật Đất đai năm 2003 và đã được Chính phủ phê duyệt tại Nghị quyết số 149/NQ-CP ngày 13/12/2018.

Bên cạnh việc lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2016 - 2020) cấp tỉnh và cấp huyện, UBND tỉnh đã chỉ đạo triển khai việc lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện và lập danh mục các dự án, công trình thực hiện hàng năm thông qua Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua để làm cơ sở thực hiện.

Về giao đất, cho thuê đất, sau khi Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn có hiệu lực thi hành, tỉnh Bình Phước đã kịp thời chỉ đạo các ngành, địa phương tổ chức thực hiện, việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất luôn bảo đảm theo quy hoạch, kế hoạch, đúng trình tự thủ tục và thẩm quyền. Qua đó, phần nào hạn chế và khắc phục được các vi phạm trong quản lý nhà nước về đất đai. Việc lập hồ sơ giao đất, cho thuê đất đối với các tổ chức, cơ quan đoàn thể được thực hiện thường xuyên. Các cơ quan, tổ chức được giao đất, cho thuê đất đã sử dụng đất đúng diện tích và mục đích, thực hiện nghĩa vụ tài chính đầy đủ, kịp thời; đất đai đã từng bước được đưa vào sử dụng có hiệu quả góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Công tác đo đạc, cấp Giấy chứng nhận và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai

Về đo đạc, cấp giấy chứng nhận, đến nay, toàn tỉnh đã thực hiện đo đạc bản đồ địa chính với tổng diện tích là 627.151ha, ở các loại bản đồ, chiếm 91,27% diện tích tự nhiên. Kết quả cấp giấy chứng nhận lần đầu đến nay đã cấp được 418.020 giấy, với diện tích 566.067ha, đạt 93,25% diện tích đất cần cấp.

Về xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 18 xã thuộc huyện Bù Gia Mập và huyện Phú Riềng đã xây dựng hoàn thành cơ ở dữ liệu địa chính.

Hiện nay, việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh còn chậm do chưa bố trí được kinh phí đầy đủ, hệ thống thiết bị và hạ tầng chưa đáp ứng được nhu cầu.

V giá đất và bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

Về giá đất, UBND tỉnh đã chỉ đạo việc xây dựng và ban hành bảng giá đất năm 2015 (áp dụng cho giai đoạn 2015-2019); đồng thời ban hành quy định về hệ số điều chỉnh giá đất để tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh. Việc triển khai thực hiện bảng giá đất và hệ số điều chỉnh được đa số người dân và doanh nghiệp đồng thuận, hiện nay trên địa bàn tỉnh không phát sinh vướng mắc về giá đất tại các khu vực giáp ranh giữa các tỉnh lân cận. Việc xác định giá đất cụ thể để giao đất, cho thuê đất được UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện bảo đảm theo đúng quy định, góp phần tăng nguồn thu ngân sách từ đất đai.

Về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, UBND tỉnh đã ban hành quy định cụ thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh, kết quả thực hiện đến nay đã đáp ứng được yêu cầu.

Một số nội dung tập trung chỉ đạo trong thời gian tới

Thứ nhất, tiếp tục rà soát, tham mưu cho UBND tỉnh ban hành quy định bổ sung các nội dung pháp luật đất đai đã phân cấp; đồng thời rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản UBND tỉnh đã ban hành cho phù hợp với Luật Đất đai.

Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đất đai nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ và nhân dân trong toàn tỉnh, nhất là các văn bản mới ban hành.

Thứ hai, tổ chức rà soát, đánh giá đối với các dự án được ghi trong Kế hoạch sử dụng đất cấp huyện, sau 03 năm chưa thực hiện thì phải điều chỉnh, hủy bỏ và phải công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ (theo quy định tại Khoản 3 Điều 49 Luật Đất đai).

Thứ ba, rà soát, chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác đăng ký đất đai, cấp GCN, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh; triển khai việc lập sổ địa chính điện tử theo quy định tại Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT.

Giao nộp sản phẩm đo đạc bản đồ địa chính dạng số về Tổng cục Quản lý đất đai theo quy định.

Tham mưu trình UBND tỉnh Ban hành quy chế quản lý, sử dụng, cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai để quản lý, khai thác sử dụng có hiệu quả cơ sở dữ liệu của các xã, huyện đã xây dựng; đồng thời tiếp tục triển khai và ưu tiên đầu tư xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai của tỉnh theo mô hình tập trung, thống nhất tại Sở Tài nguyên và Môi trường kết nối với các huyện, thành phố.

Thứ tư, xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh phải đảm bảo tính pháp lý và lưu trữ đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Tham mưu trình UBND tỉnh phân công cụ thể trách nhiệm giữa các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh trong việc xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất và xác định giá đất cụ thể theo đúng quy định của pháp luật đất đai, tránh chồng chéo; đồng thời bố trí kinh phí để thực hiện điều tra thu thập thông tin giá đất hàng năm phục vụ việc xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất và xác định giá đất cụ thể.

Thứ năm, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thi hành pháp luật đất đai trên địa bàn; triển khai thực hiện kiểm tra, giám sát việc thi hành Luật Đất đai của các cấp huyện, xã; tập trung thanh tra, kiểm tra quản lý, sử dụng đất đai theo chuyên đề; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn.

Tiếp tục rà soát, tổng hợp và đăng công khai các tổ chức sử dụng đất đang có vi phạm pháp luật đất đai trên cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường theo quy định; đồng thời gửi danh sách các trường hợp sử dụng đất đang có vi phạm pháp luật đất đai về Tổng cục Quản lý đất đai để đăng trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Tổng cục Quản lý đất đai.

Triển khai thực hiện việc theo dõi, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất đai của các cấp ở địa phương theo chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Thứ sáu, tiếp tục rà soát Bộ thủ tục hành chính về đất đai đang thực hiện ở các cấp trên phạm vi toàn tỉnh, trong đó trọng tâm là các thủ tục về đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận để cải cách theo hướng đơn giản hóa để tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp./.

https://batdongsan.petrotimes.vn/

Bộ TNMT

Tin cùng danh mục