Logo Cung Cấp
Biên niên sử Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Khát vọng độc lập, tự do (P3)

Biên niên sử Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Khát vọng độc lập, tự do (P3)

11 ngày trước video.vietnamnet.vn

Phim tài liệu 'Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Biên niên sử truyền hình' là biên niên sử bằng truyền hình về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam từ 1930 đến nay


VietNamNet giới thiệu tập 3 phim tài liệu: Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Biên niên sử truyền hình - Khát vọng độc lập, tự do (Phần 3).

Phim tài liệu 'Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Biên niên sử truyền hình' là biên niên sử bằng truyền hình về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam kể từ khi chuẩn bị thành lập (trước năm 1930) cho đến nay.

Phim thể hiện theo tuần tự thời gian như một biên niên sử phản ánh sự phát triển trường tồn của dân tộc, của Đảng và đất nước; khẳng định vai trò quyết định của sự lãnh đạo của Đảng, Bác Hồ kính yêu, sự phấn đấu, hy sinh của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta...

Theo Báo Nhân Dân