Logo Cung Cấp
Khu du lịch sinh thái Dần Xây, Cần Giờ hoạt động không đúng quy định

Khu du lịch sinh thái Dần Xây, Cần Giờ hoạt động không đúng quy định

1 năm trước nld.com.vn

Hoạt động Khu du lịch sinh thái Dần Xây là hoạt động dịch vụ khai thác cơ sở hạ tầng, vật chất kỹ thuật phục vụ công tác truyền thông, giáo dục môi trường và du lịch sinh thái nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt là không đúng quy định


Thanh tra TP HCM vừa chỉ ra những thiếu sót của Khu du lịch sinh thái Dần Xây (huyện Cần Giờ, TP HCM) như hoạt động không được cơ quan thẩm quyền phê duyệt; không thực hiện trích nguồn kinh phí cải cách tiền lương năm; trích khấu hao tài sản không đúng tỉ lệ quy định; hạch toán trích khấu hao tài sản không đúng tài khoản. Từ đó, Thanh tra TP HCM đề nghị Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Cần Giờ xem xét, chỉ đạo đối với hoạt động Khu du lịch sinh thái Dần Xây theo đúng trình tự thủ tục và quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Thanh tra TP HCM cũng chỉ ra những thiếu sót, tồn tại tại Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Cần Giờ, như: Chưa thực hiện việc nghiên cứu về "quá tuổi thành thục" (tuổi lão hóa) của các loài cây đặc trưng của rừng phòng hộ huyện Cần Giờ để có kế hoạch phát triển, đảm bảo độ phủ xanh của rừng phòng hộ huyện Cần Giờ đảm bảo rừng đạt chất lượng, phát triển bền vững. Thực hiện việc trồng và chăm sóc rừng nhưng không thực hiện công tác tỉa thưa để đảm bảo mật độ cây theo quy định, đảm bảo rừng đạt chất lượng, phát triển bền vững. Việc lập hợp đồng giao khoán bảo vệ rừng còn thiếu sót (không thể hiện rõ hiện trạng đất, rừng, mặt nước và đất khác, họp đồng chưa được UBND xã sở tại xác nhận và UBND huyện Cần Giờ phê duyệt...). Việc giao khoán bảo vệ rừng cho các tổ chức, đơn vị, hộ gia đình chưa cân đối giữa diện tích được giao và lao động giữ rừng, dẫn đến lực lượng bảo vệ rừng không đảm bảo quân số theo định mức quy định.

Đối với việc quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động của Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Cần Giờ (năm 2016, 2017), Thanh tra TP cho biết việc UBND huyện Cần Giờ cấp kinh phí hoạt động cho Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Cần Giờ còn thiếu sót, không giao dự toán thu làm tăng kinh phí ngân sách cấp cho hoạt động của Ban Quản lý rừng phòng hộ.

Việc quản lý, sử dụng kinh phí của Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Cần Giờ còn tồn tại các thiếu sót sau: Không lập dự toán thu trình UBND huyện Cần Giờ xem xét, phê duyệt, làm tăng kinh phí ngân sách cấp cho hoạt động của Ban Quản lý rừng phòng hộ. Công tác kế toán của Ban Quản lý rừng phòng hộ không ghi sổ chi tiết theo các chứng từ kế toán và nội dung phát sinh thu, chi trong năm là thực hiện chưa đúng quy định. Hoạt động Khu du lịch sinh thái Dần Xây là hoạt động dịch vụ khai thác cơ sở hạ tầng, vật chất kỹ thuật phục vụ công tác truyền thông, giáo dục môi trường và du lịch sinh thái nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt là không đúng quy định; không thực hiện trích nguồn kinh phí cải cách tiền lương năm, trích khấu hao tài sản không đúng tỷ lệ quy định, hạch toán trích khấu hao tài sản không đúng tài khoản.

Rừng phòng hộ huyện Cần Giờ

Từ những kết luận nêu trên, Chánh Thanh tra TP kiến nghị và được Chủ tịch UBND TP đề nghị chủ tịch UBND huyện Cần Giờ, Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Cần Giờ tổ chức kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân theo phân cấp quản lý cán bộ về các thiếu sót, khuyết điểm theo kết luận thanh tra. Đồng thời, khẩn trương chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện và kiểm tra, giám sát chặt chẽ các việc sau: Lập kế hoạch, quy hoạch phát triển rừng phòng hộ huyện Cần Giờ theo đúng quy định và phù hợp với điều kiện tự nhiên. Giao dự toán thu khi lập dự toán giao kinh phí hoạt động cho Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Cần Giờ. Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Sở Tài nguyên và Môi trường thống nhất xác định các chỉ tiêu đất phù hợp với chỉ tiêu của từng ngành nhưng đảm bảo tính đồng bộ về số liệu, làm cơ sở quản lý, kiểm tra, báo cáo, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phù hợp với hiện trạng…Việc chi trả tiền công khoán bảo vệ rừng phòng hộ (chi phí thường xuyên) 200.000 đồng/ha/năm thông qua việc lập dự án làm phát sinh thêm chi phí tư vấn (lập dự án đầu tư, thiết kế bản vẽ thi công, thẩm tra dự toán) và chi phí khác (thẩm định dự toán, kiểm toán, thẩm tra phê duyệt quyết toán), gây lãng phí ngân sách. Trách nhiệm thuộc về Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Chủ tịch UBND huyện Cần Giờ, trưởng phòng Tài chính kế hoạch huyện Cần Giờ, Trưởng Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Cần Giờ.

TRƯỜNG HOÀNG