Logo Cung Cấp
Chùm tin Cải cách hành chính

Chùm tin Cải cách hành chính

1 năm trước www.baodongnai.com.vn

* Đẩy mạnh phương thức thanh toán bảo hiểm không dùng tiền mặt


Từ nay đến cuối năm, ngành Bảo hiểm xã hội tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính bằng việc hoàn thiện cơ sở hạ tầng, hệ thống dữ liệu tập trung, các phần mềm nghiệp vụ; tiếp tục thu thập thông tin phục vụ hệ thống tương tác đa phương tiện giữa cơ quan bảo hiểm xã hội và người dân, doanh nghiệp.

Công tác quản lý chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cũng được chú trọng, đảm bảo chi trả đầy đủ, kịp thời, đúng chế độ cho người được hưởng. Trong đó, ngành Bảo hiểm xã hội sẽ đẩy mạnh thanh toán các chế độ bảo hiểm (lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp) qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

H.D

* Trả hơn 312 ngàn kết quả hồ sơ qua dịch vụ bưu chính

Thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-UBND ngày 19-10-2016 của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục thực hiện trả kết quả giải quyết hồ sơ qua dịch vụ bưu chính tại các đơn vị, địa phương. Đồng thời, hoàn chỉnh cấu hình mục lựa chọn dịch vụ bưu chính vào phần mềm một cửa tại Trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Nai; thực hiện chức năng đăng ký dịch vụ tiếp nhận hồ sơ - trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích qua Tổng đài dịch vụ công 1022, website cải cách hành chính của tỉnh (caicachhanhchinh.dongnai.gov.vn) để người dân lựa chọn.

Kết quả, trong 9 tháng của năm 2019, các đơn vị, địa phương đã chuyển trả hơn 312 ngàn kết quả hồ sơ; tiếp nhận hơn 86,5 ngàn hồ sơ tại nhà, trụ sở tổ chức cho người dân.

An Yên

* Tích cực gửi - nhận văn bản điện tử

Hướng đến Chính phủ điện tử, chính quyền không giấy tờ, đến nay, Đồng Nai đã ban hành danh mục các dịch vụ công mức độ 3, 4 trên tiêu chí thiết thực, tần suất phát sinh hồ sơ cao; tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến để trải nghiệm sự thuận tiện trong giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính từ tiện ích này.

Theo lộ trình, tỉnh sẽ tích hợp Cổng thanh toán trực tuyến vào cuối năm 2019, cho phép người dân, doanh nghiệp thực hiện thanh toán phí, lệ phí qua môi trường mạng sau khi nộp hồ sơ điện tử. Văn phòng UBND tỉnh cũng đã triển khai toàn diện việc gửi - nhận văn bản điện tử trong khối các cơ quan hành chính nhà nước, sử dụng chữ ký số để ký duyệt văn bản, nâng cao đáng kể hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành và đổi mới phương thức làm việc hiện đại, nhanh chóng.

Trong thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục triển khai việc số hóa các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, tăng cường kết nối, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan chuyên môn như: đất đai - xây dựng, kinh doanh - thuế, đất đai - thuế - kho bạc... nhằm phục vụ công tác giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp và cải thiện hiệu quả quản lý nhà nước trong các lĩnh vực.

A.Y

* Cấp phát 687 bộ chứng thư số

Trong 9 tháng của năm 2019, Sở Thông tin - truyền thông đã thực hiện cấp phát 687 bộ chứng thư số trên địa bàn tỉnh. Trong đó có 160 bộ chứng thư số cấp cho tổ chức (7 bộ cho các sở, ngành, 153 bộ cho các địa phương); 482 bộ chứng thư số cấp cho cá nhân lãnh đạo của các sở, ngành, địa phương và 45 bộ SIM PKI trên thiết bị di động cho lãnh đạo tỉnh, các cơ quan. Ngoài ra, việc chính thức cấp và sử dụng SIM PKI ký số trên thiết bị di động được tỉnh triển khai từ đầu năm 2019. Đối tượng được cấp là lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các cơ quan trong tỉnh.

Lộc Dung