Logo Cung Cấp
Con số ấn tượng

Con số ấn tượng

1 năm trước nhandan.com.vn


10.374 tỷ đồng là mức giải ngân chi xây dựng cơ bản nguồn vốn nước ngoài tính đến ngày 15-11 (trong tổng kế hoạch vốn là 45.653 tỷ đồng). Trong đó, đối với Trung ương, kế hoạch vốn là 18.605 tỷ đồng; giải ngân lũy kế đến 15-11 là hơn 5.654 tỷ đồng. Đối với địa phương, kế hoạch vốn là 27.048 tỷ đồng; giải ngân lũy kế đến 15-11 là hơn 4.719 tỷ đồng.