Tiếng Anh cùng tôi - Phần 2 | Từ vựng tiếng Anh giao tiếp - Bài 3: QUẦN ÁO
2019-04-14 09:50:21 35
CLOTHES QUẦN ÁO What is she wearing? Cô ấy đang mặc cái gì? She is wearing a T-shirt and shorts Cô ấy đang mặc áo ...