[Interview] [TQKS] Ep.6 - Chuyện học ngành Marketing ở Việt Nam
2019-04-14 20:05:42 18
Quan điểm của Tiến sĩ Hồ Đắc Nguyên Ngã, Assistant Professor of Marketing, San Francisco State University về chuyện đào tạo ...