ĐÀI LOAN - Dự thảo luật mới - 06 năm làm việc liên tục ở Đài Loan có thể Định cư vĩnh viễn
2019-04-15 11:25:36 23
https://www.facebook.com/duhocdailoanquoctecatlam/videos/... - Một là, Người lao động nước ngoài làm việc ...