Phân tích báo cáo tài chính - Gánh nặng lãi vay
2019-04-15 23:20:36 20
Lợi nhuận trước thuế của công ty sẽ lớn nhất khi không có các khoản thanh toán lãi cho các chủ nợ. Tỷ lệ giữa lợi nhuận trước ...