Ô Nhiễm ở Trung Quốc đã Đạt Mức Tận Thế | Trung Quốc Không Kiểm Duyệt
2019-04-15 17:35:35 28
Theo Bộ bảo vệ môi trường Trung Quốc, 9 trong 10 thành phố của Trung Quốc không đủ tiêu chuẩn về mức độ ô nhiễm. 250000 ...