Robot Sophia giao lưu trả lời các câu hỏi tại Diễn đàn 4.0
2019-04-15 18:02:23 16
Robot Sophia giao lưu trả lời các câu hỏi tại Diễn đàn 4.0 Sophia, robot đầu tiên trong lịch sử được cấp quyền công dân như con ...