Theo dõi TK 341 theo đối tượng, Thanh toán NCC bằng tiền vay
2019-04-16 01:00:39 29
Tài khoản 341 vay và nợ thuê tài chính theo thông tư 200 Hướng dẫn định khoản Tài khoản 341 – Vay và nợ thuê tài chính.